2

تفسیر فهرست بها ابنیه و ایتم یاب هوشمند

تفسیر فهرست بها ابنیه و دستور العمل ایتم ها
ایتم یاب هوشمند
پیدا کردن سریع اضافه بهای فعالیت ها مربوط
محاسبات مربوط به اضافه بها
شرح مقدمه هر فصل فهرست بها