درجه نفوذ قیر – فیلم ازمایشگاه روسازی

0

درجه نفوذ قیر – فیلم ازمایشگاه روسازی

آزمایش درجه نفوذ قیر برای تعیین سختی نسبی قیرهای دمیده و قیرهای خالص استفاده می شود. یکی از کاربردهای درجه نفوذ در نامگذاری قیرهای خالص و قیرهای دمیده است. قیرهای خالص تنها بر این اساس نامگذاری می شوند اما معیار نامگذاری قیرهای دمیده علاوه بر درجه نفوذ ، درجه نرمی قیر نیز می باشد. به عنوان نمونه ، قیرهای ۴۰-۵۰ ، ۶۰-۷۰ ، ۸۵-۱۰۰ و … از جمله قیرهای خالص معمول در راهسازی می باشند. دو عددی که همراه قیر خالص می آید بیانگر آن است که درجه نفوذ در این محدوده قرار دارد. قیرهای ۲۵/۸۵R ،۱۵/۹۰R ، ۱۰/۱۱۰R و … نمونه هایی از قیرهای دمیده متداول در ایران است که عدد اول آن بیانگر درجه نفوذ و عدد دوم بیانگر نقطه نرمی قیر است.

این مطلب را از دست ندهید : درجه نرمی قیر

این آزمایش در استانداردهای زیر به طور مفطل شرح داده شده است:

Standard Methods, (IP. 49/58)

ASTM Methods, (D: 5-52)

بر حسب تعریف، درجه نفوذ عبارت است از مقدار طولی ( بر حسب میلیمتر ) است که یک سوزن استاندارد با شکل معین تحت اثر باری معادل ۰/۱۰۰ گرم در مدت ۵ ثانیه در قیری که در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد است ، نفوذ نماید. یکی از موارد کاربردی نتایج این آزمایش آن است که هر چه آب و هوای منطقه ای که قرار است قیر را در آنجا استفاده نماییم گرم تر باشد یا میزان آمد و شد بیشتر و بار وسایل نقلیه سنگین تر باشد ، باید از قیری با درجه نفوذ بیشتر استفاده نمود و بالعکس هرچه آب و هوای منطقه مورد نظر سردتر باشد ، باید از قیرهای با درجه نفوذ کمتری استفاده نمود.

بنابراین هرچه قیر سخت تر باشد، درجه نفوذ آن کمتر و هرچه درجه نفوذ بیشتر باشد قیر نرم تر خواهد بود. قیرهایی که درجه نفوذ آنها حدود ۸۰ باشد، در آسفالتهایی نظیر بتن آسفالتی و قیرهای با درجه نفوذ بیشتر در ماکادام قیر و آسفالت سرد بکار برده می شوند.

فیلم ازمایشگاه روسازی – تعیین درجه نفوذ قیر

پاسخ دهید