ازمایش حد خمیری فیلم ازمایشگاه خاک

0

ازمایش حد خمیری فیلم ازمایشگاه خاک

حد خميری درصد رطوبتي است كه در آن يك خاك چسبنده از حالت خميري به حالت نيمه جامد تغيرر مي كند. در ازمایش حد خمیری درصد رطوبتي است كه در آن، خاك در اثر فتيله شدن وقتي كه قطرش اينچ (حدود ۲/۳ ميليمتر) مي شود، شروع به ترك خوردن مي كند. اين آزمايش ممكن است تا حدي وابسته به شخص آزمايش كننده به نظر برسد و نتايج نيز بر حسب اينكه چه كسي آزمايش را انجام مي دهد، متفاوت باشد؛ ولي با تكرار آزمايش، تايج تقريباً مشابهي مي توان به دست آورد.

وسايل ازمایش حد خمیری:

الك نمره ۴۰ +

خاك عبوري از الك نمره ۴۰حداقل ۰٫۵Kg +

آب به مقدار لازم +

ظروف چيني + گرمخانه +

ترازو با دقت ۰٫۱ +

ذستگاه فتيله ساز

 

شرح ازمایش حد خمیری :

  1. از ۲۰ گرم خاكي كه در آزمايش تعيين حد رواني استفاده شد, ۵/۱ تا ۲ گرم را برداشته، با فشردن بين انگشتان به صورت يك توده بيضي شكل در مي آوريم. اين توده خاكي را بين انگشتان يا كف دست و يك صفحه شيشه اي كه بر روی يک سطح صاف و افقي قرار دارد. با فشار كافي مي غلتانيم تا قطر فتيله حاصله در تمام طول آن يكسان باشد. ميزان غلتاندن براي اغلب خاكها بين ۸۰ تا ۹۰ مالش در دقيقه خواهد بود كه هر مالش, يك حركت كامل به جلو و عقب مي باشد. اين سرعت براي خاكهاي خيلي ترد و شكننده بايد كمتر انتخاب شود. مقدار فشار اعمال شده, با توجه به نوع خاك, كاملاً متفاوت خواهد بود. مثلاً خاكهاي شكننده با خاصيت خميري كم،بهتر است با سطح خارجي دست يا نوك انگشتان, بر روي صفحه شيشه اي غلتانده شود. وقتي فتيله به قطر ۲/۳ ميليمتر در آمد, آن را به چند قطعه تقسيم مي كنيم. قطعات را با هم بين انگشتان دو دست فشرده, به شكل توده اي يكنواخت و بيضي شكل در مي آوريم و دوباره روي سطح شيشه مي غلتانيم. اين عمل را آنقدر ادامه مي دهيم تا وقتي كه خاك, تحت فشار لازم براي غلتاندن آن خرد شود و ديگر نتواند به شكل فتيله در آيد. خرد شدن خاك ممكن است زماني پيش آيد كه قطر فتيله بيش از ۲/۳ ميليمتر باشد؛ در صورتي كه خاك، قبلاً به صورت فتيله ای به قطر ۲/۳ ميليمتر در آمده باشد، در اين حالت عمليات را متوقف مي كنيم.
  2. تكه هاي خرد شده نمونه را جمع كرده, در ظرف مخصوص تعيين درصد رطوبت قرار مي دهيم و جهت اطمينان براي دستيابي به حد خميري, دو قوطي نمونه انخاب كرده، ميانگين درصد رطوبت حاصل از هر يك را به عنوان حد خميری گزارش مي نمائيم.
  3. قوطي و خاك را با دقت ۰۱/۰ گرم وزن كرده, داخل گرمخانه قرار داده, پس از خشك شدن نمونه مجدداً قوطي حاوي نمونه را وزن مي كنيم. كاهش وزن در نتيجه خشك شدن را به عنوان وزن آب يادداشت كرده, درصد رطوبت را كه همان حد خميري است محاسبه مي كنيم.
  4. مجدداً با انتخاب مقداري ديگر از خاك آزمايش را تكرار مي كنيم.

ازمایش حد خمیری –

فیلم ازمایشگاه خاک

 

پاسخ دهید