ازمایش ضربه شارپی ( فیلم )

0

ازمایش ضربه شارپی ( فیلم )

هدف از انجام ازمایش ضربه شارپی ،ارزيابي ميزان انرژي جذب شده توسط فلزات است. ر این آزمون، مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه در هنگام شکست از میزان اختلاف ارتفاع اولیه و ثانویهٔ آونگ بدست می‌آید. این میزان انرژی معیاری از چقرمگی مواد است.

مقدمه :

مصالح عموماً براي ساخت سازه هاي باربر به كار مي روند. يك مهندس طراح بايستي بداند كه آيا مصالح در شرايط مختلفي كه سازه تحت بهره برداري قرار مي گيرد دوام آورده و سالم مي مانند. عوامل مهمي بر طاقت (قابليت جذب انرژي) يك سازه اثر منفي مي گذارند. اين عوامل عبارتند از : دماي پايين محيط، بارگذاري اضافي و آهنگ سريع كرنش كه به واسطه فشار بيش از حد،ضربه و تمركز تنش در شكافها و تركها بوجود مي آيد.تمامي اين عوامل منجر به شكست مي شوند.برهم كنش اين عوامل مي تواند تا حدودي بوسيله تئوري شكست لحاظ شود. پيش از ارائه اين تئوري آزمايشاتي همچون آزمايش ضربه بوجود آمد. اين آزمايش روشي براي ارزيابي طاقت نسبي مصالح مهندسي است و معمولاً براي بررسي فلزات بكار مي رود. امروزه نيز اين آزمايش به عنوان يك روش اقتصادي كنترل كيفيت بكار مي رود. آزمايشات مشابهي نيز براي مواد پليمري،سراميك ها و آلياژها استفاده مي شود. در آزمايش ضربه ميزان انرژي جذب شده توسط يك قطعه شكافدار استاندارد در اثر ضربه اندازه گيري مي شود.

وسایل ازمایش ضربه شارپی :

  • دستگاه آزمايش ضربه شارپي
  • گيره
  • اره
  • سوهان

روش انجام ازمایش ضربه شارپی :

نمونه اي راكه داراي يك شكاف در ميانه آن است بر روي دو تكيه گاه سندان دستگاه قرار مي دهيم. نمونه به گونه اي قرار داده مي شود كه وجه شكاف خورده پشت به محل ضربه باشد.نمونه توسط چكش يك پاندول سنگين كه از يك ارتفاع ثابت سقوط ميكند شكسته مي شود. مصالح سخت انرژي بيشتري جذب مي كنند و مصالح ترد انرژي كمتري جذب مي كنند. ابعاد نمونه آزمايش بايستي بوده و عمق شيار ايجاد شده بايستي باشد.

فیلم ازمایش ضربه شارپی

 

 

 

پاسخ دهید