ازمایش پیچش الاستیک – فیلم

0

ازمایش پیچش الاستیک – فیلم

یکی از تستهای مهم فولاد ازمایش پیچش است. قطعاتي نظير گاردانها يا شفتها در ماشينها و يا لاپه ها يا تيرهاي طره اي در ساختمانها ممكن است تحت پيچش كار كنند. لذا تعيين مقاومت آنها در برابر پيچش اهميت مي يابد .از عواملي كه در مقاومت عضو در برابر پيچش مؤثرند ضريب الاستيسيته پيچشي (يا همان ضريب الاستيسيته برشي) مي باشد . اين ضريب با ضريب الاستيسيته كششي رابطه دارد كه هم مي توان آنرا براساس روابط مربوطه محاسبه كر و هم از طريق آزمايش بدست آورد . نظر به اينكه نسبت بين مقاومت برشي به مقاومت كششي در فلزات نرم حدود ۰٫۸ و در فلزات شكننده ۱٫۱ تا ۱٫۳ است لذا لازم ميگردد كه از طريق آزمايش نيز ضريب الاستيسيته پيچشي بدست آيد كه براي تعيين اين ضريب الاستيسيته آزمايش ذيل انجام مي گيرد.
در صنعت آزمايش پيچش براي بررسي وضع ميله هاي گرد كه داراي مقاطع متغيير هستند از قبيل جا خارها و هزار خارها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . در چنين حالاتي مقاومت پيچشي قطعه اندازه گيري مي شود نه مقاومت برشي آن

هدف از ازمایش پیچش :

تعيين منحني رفتار پيچشي فلزات ( فولاد و برنج) و ترسيم آن و تعيين ضريب ارتجاعي پيچشي آنها

وسايل آزمايش :

نمونه هاي آزمايشي به قطر ۰٫۸cm و طول تقريبي ۴۰-۵۰cm ، وزنه ها، عقربه كرنش سنج ، دستگاه پيچش ، كوليس و خط كش يا متر

شرح ازمايش پیچش :

براي اجراي ازمایش پیچش معمولا از نمونه هاي گرد توپر يا تو خالي استفاده مي شود . نظر به اينكه تنش برشي حاصل از پيچش متناسب با فاصله تا از محور نمونه است بنابراين در نمونه هاي توپر تارهاي داخلي تحت تنش كمتري قرار مي گيرند و هنگامي كه تارهاي خارجي به تنش تسليم مي رسند چون هنوز تارهاي داخلي به اين تنش نرسيده اند در برابر پيچش مقاومت نموده و مانع تغيير شكل بيشتر تارهاي خارجي مي شوند و حالت الاستو پلاستيك بوجود مي آيد لذا توصيه مي شود از نمونه هاي گرد توخالي براي اين آزمايش استفاده گردد تا همه تارها داراي تنش تقريبا يكساني باشند . كه ما با توجه به امكانات از قبل آماده شده آزمايشگاه نمونه هاي توپر را استفاده كرديم .پس از جايگيري قطعات نمونه و تنظيم محل بارگذاري و اندازه گيري طول بازوي بار گذاري و طول قطعه (L) ، بار گذاري پله اي را توسط وزنه ها آغاز مي كنيم و در هر مرتبه بار گذاري ميزان بار وارده (P) و ميزان كرنش حاصله (x) را ثبت مي كنيم در محاسبات به ازاي هر بار وارده ميزان ممان پيچشي(m) و زاويه دوران يافته قطعه (φ) بر اساس كرنش اندازه گيري شده (x) محاسبه و به كمك ضوابط مقدار G (ضريب الاستيسيته پيچشي) تعيين مي شود.

G = ( 32L / πD^4 ) *(ΔM / Δφ)۱

فیلم ازمایش پیچش

پاسخ دهید