ازمایش کشش بولت – فیلم

0

ازمایش کشش بولت – فیلم

هدف از انجام ازمایش کشش ، تعيين ضريب ارتجاعي و رسم منحني تنش-كرنش است. نموداري كه رابطه بين تنش وكرنش يك ماده را به نمايش مي گذارد،‌ از مشخصات مهم مصالح است. براي تعيين نمودار تنش – كرنش مصالح ، معمولا يك ازمایش کشش ساده روي نمونه اي از آن مصالح انجام مي دهند. سطح مقطع ناحيه استوانه اي شكل نمونه به دقت تعيين شده و به وسيله سنبه نشان، دو علامت مقياس به فاصله L0 از يكديگر روي آن ناحيه حك مي شود. طول L0، فاصله مقياس ناميده مي شود .

نمونه آزمايشي سپس در دستگاه ازمایش کشش، كه از آن براي ايجاد نيروي محوري P استفاده مي شود، قرار مي گيرد. با افزايش نيروي P ، فاصله بين دو علامت مقياس نيز افزايش پيدا مي كند. طول L توسط يك صفحه مدرج اندازه گيري شده و افزايش طول L-L0=δ براي هر مقدارP ثبت مي شود. به جاي اندازه گيري توسط ميكرومتر، مي توان ازكرنش سنج هاي الكتريكي استفاده كرد. در دستگاه ازمایش کشش معمولا يك صفحه مدرج ديگر نيز وجود دارد كه از آن براي ثبت تغييرات قطر نمونه استفاده مي شود. براي هر زوج متناظر از قرائت هاي P و δ تنش σ از تقسيم نيروي P بر سطح مقطع اوليه نمونه [A0] وكرنش ε از تقسيم افزايش طول δ بر فاصله مقياس به دست مي آيد.اگر مقادير را روي محور طول ها ومقاديرσ را روي محور عرض ها ببريم واز نقاط به دست آمده يك منحني عبور دهيم، نمودار تنش – كرنش براي نمونه تحت آزمايش به دست مي آيد.

رفتار ارتجاعي:

رفتاري را گويند كه بعد از بار برداري ، نمونه به طول يا هندسه اوليه بر گردد .اين ناحيه در ابتداي نمودار تنش – كرنش قرار دارد ودر اكثر طول به صورت خطي بوده و در آن تنش متناسب با كرنش است .حد فوقاني اين ناحيه حد خطي ناميده شده وبا ۰σ نشان داده مي شود . بعد از حد خطي ، ناحيه كوتاه غير خطي ولي با رفتار ارتجاعي وجود دارد. حد ارتجاعي خوانده مي شود . در فولاد حد ارتجاعي خيلي نزديك به حد خطي است و تميز دادن آنها از يكديگر سخت است.

نكته: شيب نمودار در قسمت خطي شريب ارتجاعي فولاد مي باشد.

تسليم:

به فاصله كوتاهي بعد از حد ارتجاعي ،‌تحت تنش ثابت تغيير شكل دايمي قابل توجهي در نمونه به وجود مي آيد .اين رفتار ، تسليم ناميده شده وتنش نظير آن ، تنش تسليم يا جاري شدن(yσ) خوانده مي شود .تغيير شكل تسليم حدود ۱۰تا۴۰ برابر كرنش حد خطي است .

سخت شدگي كرنشي:

بعد از حد تسليم ، مقداري افزايش تنش ولي با شيب ملايمتر نسبت به ناحيه ابتدايي نمونه وجود دارد .اين سير صعودي در نمودار ، به سخت شدگي كرنشي معروف است .شيب اين ناحيه رفته رفته كاهش مي يابد تا در تنش نهاييu σ به صورت افقي درآيد . در طول ناحيه سخت شدگي كرنشي ، سطح مقطع نمونه در تمام طول آن شروع به كاهش مي كند.

باريك شدن:

بعد از تنش نهايي ، كاهش در قطر نمونه در يك ناحيه موضعي شدت مي يابد ويك ناحيه باريك شده (گردن) درنمونه به وجود مي آورد كه در نهايت منجر به گسيختگي نمونه مي شود .بعد از تنش نهايي ، نمودار سير نزولي پيدا مي كند تا به تنش گسيختگي fσ برسد.

در مورد مصالحي مانند آلومينيوم كه نقطه تسليم مشخصي بر روي نمودار تنش-كرنش خود ندارد به ميزان ۰٫۲ درصد از ناحيه خطي Offset مي كنيم تا نمودار را قطع كند.نقطه حاصل نقطه تسليم آلومينيوم است.

روش انجام ازمایش کشش

روش كار به اين ترتيب است كه قطعه مورد آزمايش را ابتدا توسط كوليس كاملاً اندازه گيري كرده و سپس آن را بين فك هاي دستگاه قرار مي دهيم و دستگاه را روشن مي كنيم و با افزايش مقدار نيرو مقادير را تا گسيختگي نمونه ثبت مي كنيم.

فیلم ازمایش کشش

پاسخ دهید