نکات مهم تنظیم صورت وضعیت

0

نکات مهم تنظیم صورت وضعیت

کار مترورها باید دقیق، کامل، علمی، منظم و نتایج ان شفاف باشد. انجام دادن کاری با این خصوصیات مستلزم فراهم کردن امکانات محیطی، علمی، تجربی و ابزاری مناسب است. در ادمه نکات مهم تنظیم صورت وضعیت نویسی که نیار است مترور توجه خاصی داشته باشد را لیست کرده ایم :

 • با توجه به اسناد و مدارک پیمان تهیه شود
 • بر اساس فهرست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. (ترتیب فصل ها و ایتم ها رعایت گردد)
 • با استفاده از فرم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.
 • ماهانه تنظیم شود.
 • با توجه به دستورکارها و صورت مجالس موجود تهیه شود.
 • ادرس ها دقیق، بدون خط خوردگی و قابل رسیدگی باشند.
 • از قرینه سازی استفاده شود و نقل از ایتم های تابعی صورت گیرد.
 • مجلد نمودن
 • به صورت رایانه ای و استفاده از نرم افزارها.

 

 

 • تنظیم صورت وضعیت به ترتیب (برگ پیمان، دفترچه های فهرست بها، فصول فهرست بها، حمل و نقل، خلاصه مالی، مالی، خلاصه متره، ریزمتره و ضرائب پیمان).
 • اولین صورت وضعیت هر پروژه، صورت وضعیت شماره ۱ نامیده می شود ماه بعد صورت وضعیت شماره ۲ تهیه می گردد و برای جلوگیری از هرگونه اشتباه یا دوباره کاری کار از اول متره می گردد. به عبارت دیگر صورت وضعیت شماره ۲ مجموع کار انجام شده از ابتدا تا تاریخ تهیه صورت وضعیت می باشد. در ادامه وضعیت های بعدی بدین ترتیب تنظیم می گردد.
 • مقایسه نمودن مبلغ صورت وضعیت قطعی با مبلغ قرارداد که باید کمتر باشد، البته اگر بیشتر باشد تا ۲۵ درصد با دستورکار کارفرما بلامانع است اما اگر از ۲۵ درصد براورد اولیه تجاوز نماید باید متمم قرارداد داشته باشد.
 • جهت ارتقای کیفی و کمی صورت وضعیت و همچنین از قلم نیفتادن ایتمی در ان، برگ برسی (چک لیست) تهیه و تنظیم گردیده است که عبارتند از :

 

 1. متره : ( شامل ابنیه، راه و باند، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی )
 2. برگ برسی صورت مجالس
 3. برگ برسی مالی
 4. برگ برسی محاسبه تعدیل
 5. برگ برسی مابه التفاوت مصالح
 6. برگ برسی مدارک و اسناد مناقصه
 7. برگ برسی شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه
 8. برگ برسی مدت پیمان

 

 

نرم افزار متره براورد تحت اکسل

 

 • نظیم و ارائه انواع صورت وضعیت
 • ارایه براورد مالی با تفکیک فصول
 • امکان محاسبه حمل و انالیز مصالح
 • تعریف انواع محاسبه تجهیز کارگاه و …. بسیاری امکانات دیگر …. کاتالوگ را مطالعه کنید

 

pdf1

 

 


پاسخ دهید