تهیه برنامه زمانبندی در پروژه های عمرانی

10

تهیه برنامه زمانبندی در پروژه های عمرانی

در حال حاضر تا زمانی که پیمانکاران برنامه زمانبندی پروژه خود را تقدیم کارفرما نکنند بخش مهمی از صورت وضعیت خود را نمیتوانند دریافت کنند لذا در مقاله زیر نحوه تهیه برنامه زمانبندی در پروژه های عمرانی را برایتان آماده کردیم ضمنا نمونه پروژه ساختمان بتنی با ام اس پراجکت موجود در سایت هم برای دانلود گذاشتیم تا به شکل اجرایی موضوع فوق را یاد بگیرید…

Master Plan : چارچوب كلي برنامه ريزي و زمانبندي اجرايي پروژه همراه با مستندات و منابع تهيه آن مي باشد.

برنامه زمانبندی کلی اولیه (overal Plan) : برنامه ای که در آن فعالیت های انجام یک پروژه با در نظر گرفتن شرایط قراردادی،  مدت زمان و تاریخ شروع و پایان هر فعالیت مشخص شده و به همراه گانت چارت توسط نرم افزار MSP نوشته می شود.

برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه (Baseline Plan) : برنامه زمانبندی که در آن  فعالیت ها تا سطحی مشخص ریز شده و اوزان و هزینه مربوط به هر فعالیت مشخص می باشد.

برنامه زمانبندی اصلاحی (REPlan) : برنامه زمانبندی که بدلیل تغییراتی در پروژه  ( تاریخ اتمام پروژه و یا تغییر نقشه ها)  تهیه می گردد.

برنامه زمانبندی به روز شده (Up Date Plan) : برنامه زمانبندی که در تاریخهای معین بروز رسانی شده و درصد پیشرفت و تاریخ واقعی شروع و اتمام فعالیتها در آن اعمال می گردد.

WBS  (ساختار شکست کار) : شامل بخشهای اصلی پروژه  در سطوح مختلف که با مطالعه اسناد مربوط به قرارداد و نقشه های اجرایی و رایزنی با افراد مسئول در پروژه تهیه میگردد. بهتر است ابتدا به صورت درختی طراحی کرده و پس از تکمیل و رفع نواقص به صورت نهایی همراه با کدینگ فعالیت ها تهیه شود .کدینگ نیز متناسب با سطوح پروژه ها به صورت ذیل انجام میگیرد:

 • سطح یک :  پروژه  Project
 • سطح دو : محدوده کاری /زیر پروژه Scope of Work
 • سطح سه : رویه تخصص Discipline
 • سطح چهار : بسته کاری فعالیت Work Package
 • سطح پنج : مراحل کاری Level of Effort
 • سطح برنامه : هر فعالیت بر حسب نیاز به سطوح جزء تری تفکیک می شود که با در نظر گرفتن کل پروژه بعنوان سطح ۱،  شروع شده و تا سطح ۵ جزء می گردد .

اوزان فعالیت (Weight Factor) : وزنی که بر اساس تناسب میان زمان ، ریال و میزان اهمیت به هر فعالیت تخصیص میابد.

تهیه Master Plan  پروژه:

پیمانکار بایستی Master Plan پروژه شامل :

 1. ساختار اجرایی پروژه
 2. جدول مشخصات منابع
 3. ساختار نیروی انسانی کارگاه
 4. شناسایی و تحليل ریسکهای پروژه
 5. تعريف گستره و محدوده پروژه
 6. مشخصات فنی پروژه
 7. برنامه زمانبندی کلی ( WBS و درصدهای وزنی سطح یک و دو ) برنامه زمانبندي تفصیلی را تدوين و پس از تاييد مشاور از طريق مبادي ذيربط به واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه سازمان ارسال نمايند حداکثر زمان تحويل برنامه زمانبندی کلی پروژه، ۱۵ روز پس از شروع پروژه مي باشد.
 8. حداكثر زمان تحويل كل Master Plan پروژه پس از تصويب كارگروهي متشكل از نمايندگان كنترل پروژه سازمان، پيمانكار، مشاور و مدير پروژه یک ماه پس از تحویل زمین مي باشد.

تهیه برنامه زمان بندی پروژه های عمرانی

قواعد تهیه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی :

 1. برنامه زمانبندی بایستی شامل کلیه گستره و محدوده پروژه باشد.
 2. به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور (رفع معارضین ، ابلاغ نقشه ها، انحراف ترافیک و …) باید مایلستونی بعنوان پیش نیاز فعالیتهای درگیر در برنامه لحاظ گردد در مواردی که عدم وجود نقشه های اجرایی مانع از ریز کردن سطح فعالیتها می گردد وزن تقریبی به فعالیت مربوطه تخصیص داده شده و پس از کامل شدن نقشه ها برنامه اصلاح گردد.
 3. در تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح قسمت های مختلف جهت زیبایی شکل برنامه نمی باشد
 4. جهت حفظ انعطاف برنامه تا جای ممکن از قراردادن قید تاریخ اجتناب نمایید.(فقط مایل ستون ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند)
 5. بايد شناوری فعالیتها از حد غیر منطقی و مجاز بیشتر نباشد ودر برنامه فعالیت ها شناوری منفی وجود نداشته باشد.
 6. مسیر بحرانی پروژه کنترل گردد.( صحت مسیر بحرانی پروژه توسط مشاور تایید می گردد)
 7. منابع بگونه ای به فعاليت هاي پروژه تخصیص داده شود تا  مدت زمان هر كدام از فعالیتها از ۲ ماه بیشتر نباشد.
 8. از فعالیت های مديريتي و نظارتي  Level of Effort با احتیاط استفاده شود
 9. نام فعالیت هاي پروژه بايد منحصر به فرد و جمله های فعل دار باشند تا خطایی در روابط پیش نیازی و پس نیازی بوجود نیاید. مثلا استفاده از عبارت دیوار چینی ديوار ضلع غرب  بجای دیوار
 10. شبکه فعالیت هاي پروژه بايد کامل و منطقی باشد بگونه اي كه فعالیت معلق در برنامه وجود نداشته باشد.
 11. تاریخ شروع فعالیتهاي پروژه بايد بر اساس میانگین زودترین (ES) و دیرترین (LS) زمان شروع  فعاليت ها برنامه ريزي گردد.
 12. اکثر فعالیت ها  پروژه بايد پیش نیاز FS داشته باشند
 13. تعداد فعاليت هاي داراي روابط Lag  و Lead پذيرفتي برنامه بايد حداقل ممكن را داشته باشد و بيشتر از ۵ درصد كل فعاليت هاي پروژه را تشكيل ندهد و همچنين زمان هيجكدام طولاني تر از ۲۰ روز تقويمي نباشد.
 14. در برنامه ريزي، فعالیت هاي پروژه نبايد Split  شوند.
 15. براي آخرين فعاليت هاي پروژه نبايد قيدي از جمله Finish on  يا Finish no Later than    گذاشته شود پس انتهای برنامه بايد آزاد باشد.
 16. در تقویم پروژه ، بايد روزهای کاری به دقت  لحاظ گردد. البته پیمانکار می تواند ایام تعطیلات نوروزی و تعطيلات رسمي كه در آن روزها كارگاه تعطيل است را تقویم روز غیر کاری را در تهیه برنامه زمانبندی پروژه لحاظ نماید.

برنامه زمانبندی باید شامل اطلاعات و ستونهای ذیل باشد:

نام فعالیت : شرح مختصر و مفید آیتم های کاری لحاظ می گردد

مدت زمان : مدت زمان انجام هر کدام از آیتم های کاری لحاظ گردد.

تاریخ شروع ( baseline start  ) : تاریخ شروع هر کدام از فعالیت ها با تاریخ شمسی در برنامه ذکر گردد.

تاریخ پایان ( baseline finish ) : تاریخ پایان هر کدام از آیتم ها با تاریخ شمسی در برنامه لحاظ گردد.

احجام : حجم فیزیکی هر کدام از آیتم ها ي پروژه بر اساس نقشه ها در برنامه لحاظ گردد.

واحد : واحد سنجش هر کدام از آیتم ها در این ستون ذکر گردد.

منابع و ماشین آلات : در این ستون میزان منابع و مصالح و ماشین آلات لازم برای اجرای هر کدام از فعالیت ها با توجه به زمان برآورد شده جهت انجام آن آیتم لحاظ گردد.( البته ذکر منابع و تجهیزات در ستون Text  باشد).

هزینه هر فعالیت (baseline cost) : در این ستون هزینه برآوردی هر فعالیت بر اساس رقم پیمان قید گردد. بگونه ای که در مجموع برابر رقم پیمان گردد.

تهیه برنامه های جبرانی:

 1. در صورتی که برنامه نیاز به تغییرات داشته و یا زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده باشد، باید پیمانکار بایستی برنامه جدید را به همراه فهرست کاملی از تغییرات بوجود آمده در برنامه اولیه ارسال نماید.
 2. تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در مواقع تغییر نقشه ، رفع معارض و انحراف بیش از   ۲۵درصد از برنامه  به درخواست کارفرما یا مشاور می تواند باشد.
 3. تهیه برنامه زمانبندی جبرانی بایستی شامل تمام گستره و محدوده پروژه باشد.
 4. در تهیه برنامه زمانبندی جبرانی بایستی تاریخ فعالیت های انجام شده از زمان شروع پروژه تا تاریخ تهیه برنامه جبرانی بر اساس واقعیت لحاظ شده و تاریخ انجام بقیه فعالیت ها از تاریخ تهیه برنامه جبرانی لحاظ گردند و از  روش reschedule  کردن برنامه اولیه خودداری گردد.
 5. تا زمان ارسال برنامه جبراني و ابلاغ آن جهت وحدت رويه كار از برنامه قبل استفاده خواهد شد .
 6. از وارد نمودن درصد پیشرفت های فیزیکی واقعی در ستون % Complete  خودداری نموده و برای انجام این کار از یک ستون number  استفاده گردد.
 7. به روز رسانی برنامه های زمانبندی:
 8. پیمانکاران بایستی  فایل برنامه را پس از تایید مشاور  بيست و پنجم هر ماه به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ارسال نمایند.

فرمت ارسال برنامه :

فرمت ارسال برنامه زمانبندی بایستی بر اساس بندهای ذیل باشد:

 1. نرم افزار مورد استفاده جهت برنامه ریزی MSP  می باشد.
 2. برنامه زمانبندی با فونت B Nazanin  و اندازه ۱۱ قالب بندی گردد.
 3. پیمانکاران موظف اند برنامه زمانبندی را با تاریخ های شمسی برای سازمان ارسال نمایند.
 4. تهیه برنامه زمانبندی باید در پنج نسخه ی پرینت شده و دو حلقه لوح فشرده برای مشاور ارسال گردد و مشاور پس از تائید و مهر و امضاء  پرینت ها و فایل کامپیوتری را  به مجری طرح مربوطه در سازمان مهندسی و عمران ارسال نماید.
 5. زمانبندی ارسالی در نسخه پرینت شده بایستی حاوی ستونهای شرح فعالیت، مدت زمان اجرای فعالیت، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، درصد وزن فیزیکی و ریالی باشد
 6. در صورتی که برنامه جبرانی باشد ، بایستی علاوه بر ستون های فوق ، ستون درصد پیشرفت واقعی نیز قید گردد.
 7. برنامه زمانبندی پرینت شده باید گویای مسیر بحرانی باشد.
 8. برنامه ارسالی بایستی شامل شرح مشخصات فنی و قراردادی وپلان پروژه باشد.
 9. برنامه زمانبندی باید به همراه نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده تجمعی و ماهیانه پروژه تحویل مشاور و سپس کارفرما گردد.
 10. مشاور موظف است قبل از ارسال و تایید و ارسال برنامه زمانبندی مسیر بحرانی پروژه را بررسی نماید.
 11. فایل برنامه زمانبندی باید با فرمت N.V.D تهیه گردد.

N: نام کامل پروژه               D: تاریخ تهیه برنامه              V: شماره نسخه برنامه

در انتهای این مقاله تاکید میکنم برای درک اجرایی تهیه برنامه زمانبندی حتما نمونه پروژه ساختمان بتنی با ام اس پراجکت موجود در سایت رو مشاهده فرمایید.

 

نمونه پروژه MSP به همراه اموزش کامل تصویری ( دوره پیشرفته )

صفر تا صد کنترل پروژه و برنامه زمان بندی ساختمان بتنی سه طبقه

baner nemmone

.

10 دیدگاه

 1. باسلام و سپاس از كار خوبتان يك سوال ساده برنامه تفضيلي با برنامه كلي چه تفاوتهاي را دارد چه شاخصه كلي در ان بايد رعايت گردد .به زبان ساده برنامه تفضيلي يعني چه . متشكرم

  • مهندس ابدالی در

   سلام در همین مطلب بالا موضوعات مورد درخواست شما بطور جامع توضیح داده شده و پیشنهاد میکنم حتما آموزش تصویری نمونه پروژه ساختمان بتنی و راهسازی با msp موجود در همین وبسایت را دانلود نمایید.
   با تشکر

 2. سیروس پور ابراهیمی در

  سلام مهندس ابدالی خسته نباشید دو تا آموزش نمونه پروژه اجرایی msp در وبسایتتان موجوده کدوم رو دانلود کنم بهتره ؟

  • مهندس ابدالی در

   سلام ممنون از شما
   هر دو دارای کیفیت ممتاز میباشند بسته به نظر خود شما داره که ساختمانی بخوای یا راهسازی ولی پیشنهاد میکنم دوتاش رو دانلود کن چون با دیدن این دو نمونه پروژه تا ۹۵ درصد به مباحث کنترل پروژه و msp مسلط خواهی شد
   با تشکر

 3. رسول زاده در

  سلام آقای مهندس ابدالی
  امروز کلی کتابخونه ها رو گشتم ولی چیزی در مورد برنامه زمانبندی ندیدم تا اینکه اومدم در اینترنت سرچ کردم و رسیدم به سایت شما و متوجه شدم آقای ابدالی من تمام نمونه پروژه های شما رو ده دقیقه قبل خریدم و میخاستم ازتون خواهش کنم یک پروژه احداث سد هم آموزش بدید ……….
  سایتون مستدام بر سر جامعه مهندسی ایران

  مهدخت رسول زاده

  • مهندس ابدالی در

   سلام
   تهیه آموزش تصویری نمونه پروژه کار طاقت فرسا و زمان بری هست ولی سعی میکنم توی برنامه های آیندم بزارم ولی در حال حاضر دو تا نمونه پروژه اجرایی و با کیفیت تولید کردم و در وبسایت گزاشتم
   ممنون از لطفتون
   تشکر

 4. با سلام
  جناب مهندس ابدالی ضمن تقدیر از شما بابت ارایه این مقاله کاربردی در جهت ارتقای سطح علمی مهندسین از شما خواهشمندم برای یکی از مهم ترین و عظیم ترین پروژه های عمرانی کرمانشاه یک برنامه زمانبندی تهیه و به عنوان سرپرست کنترل پروژه در کنار ما باشید البته اطلاع دارم جنابعالی ساکن تهران هستید ولی حتی هفته ای یکبار بصورت پروازی هم در کنار پروژه ما باشید سپاسگزارم علت اصرار بنده عظیم بودن این پروژه است و عوامل پروژه بدلیل ریسک های بالای پروژه و حساس بودن پروژه روی نام شما به جمع بندی رسیدند در صورت موافقت شماره تماستون رو برای بنده ایمیل نمایید….

  • مهندس ابدالی در

   باسلام
   ضمن تشکر از شما متاسفانه بنده زمان کافی برای رسیدگی به پروژه شما رو ندارم

   ممنون وسپاس ویژه

 5. نغمه عرشیان فر در

  سلام من تازه تو یک شرکتی استخدام شدم گفتن باید برنامه زمانبندی آماده کنی ممنون از مطالب مفیدتون …..من یکساعت پیش نمونه پروژه بتنی msp رو خریدم امیدوارم که کارمو راه بندازه

  مچکرم از وبسایت کامل و پر محتواتون

پاسخ دهید