خیز تیر طره ( فیلم ازمایش )

0

خیز تیر طره ( فیلم ازمایش )

هدف از انجام آزمايش خیز تیر طره، تحقيق روابط بار-تغيير مكان است.

مقدمه :

بارهاي جانبي كه بر روي تير اثر مي كنند باعث تغيير شكل آن مي گردند به طوريكه محور طولي تير به صورت منحني در مي آيد.منحني محور تير تغيير شكل يافته اصطلاحاً به منحني ارتجاعي تير موسوم مي باشد.در كارهاي مهندسي غالباً لازم است كه تغيير مكان ها را در نقاط مختلف محور تير حساب كنيم.براي مثال،محاسبه تغيير مكان ها براي تحليل تيرهاي نامعين ضروري مي باشد.كاربرد ديگر آن ها در طرح ساختمان ها است كه معمولاً يك حد بالايي براي مقدار تغيير مكان ماكزيمم در نظر گرفته مي شود.

تعریف خیز :

خیز (به انگلیسی: Deflection) در مهندسی، به میزان جابجایی یک عضو سازه‌ای تحت اثر بار گفته می‌شود که ممکن است به یک زاویه یا یک طول نسبت داده شود.

اندازه خیز یک عضو در زیر بار، رابطه مستقیمی با شیب جسم تغییر شکل یافته، تحت اثر آن بار دارد. این اندازه را می‌توان با انتگرال‌گیری از تابعی که شیب جسم بارگذاری شده را به صورت ریاضی توصیف می‌کند، حساب کرد. خیز به وسیله رابطه استاندارد (که تنها خیز تیرهای رایج تحت اثر بارگذاری‌های جداگانه را به دست می‌دهد) و یا به وسیله روش‌هایی همچون «کار مجازی»، «انتگرال‌گیری مستقیم»، «روش کاستیلیانو»، «روش مکالی»، «روش سختی مستقیم» و… به دست می‌آید. خیز یک تیر معمولاً با استفاده از رابطه تیر اولر-برنولی و خیز یک عضو صفحه‌ای یا پوسته‌ای نیز به وسیله نظریه صفحه یا پوسته محاسبه می‌شود.

وسايل آزمايش خیز تیر طره :

  • دستگاه آزمايش خيز(جك هيدروليكي)
  • كوليس

روش انجام ازمايش خیز تیر طره :

۱- تير دو سر مفصل:

روش كار به اين ترتيب است كه قطعه مورد آزمايش را ابتدا توسط كوليس كاملاً اندازه گيري كرده و سپس آن را بين فك هاي دستگاه قرار مي دهيم و دستگاه را روشن مي كنيم و با افزايش مقدار نيرو مقادير را ثبت مي كنيم.

۲- تير كنسول:

روش كار به اين ترتيب است كه قطعه مورد آزمايش را ابتدا توسط كوليس كاملاً اندازه گيري كرده و سپس آن را بطور عمودي از پايين توسط يك گيره گيردار مي كنيم و سر ديگر آن را آزاد رها مي كنيم.سپس توسط نخ و قرقره بر سر آزاد آن بار وارد كرده و تغيير شكل ها را توسط گيج مي خوانيم.

 

فیلم ازمایش خیز تیر طره

 

 

 

پاسخ دهید