محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک

0

محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک به همراه مثال

برای محاسبه لنگر پلاستیک Mp مقاطع مختلف فولادی باید از فرمول Mp = Z * FY استفاده نمود که مقدار FY تنش تسلیم قطعه مورد نظر و Z اساس مقطع پلاستیک مقطع می باشند. برای محاسبه Z اساس مقطع پلاستیک می بایست محل تارخنثی در حالت پلاستیک را مشخص نمود که برای این کار باید نیروهای فشاری و کششی وارد شده به مقطع را مساوی قرار داد. پس از مشخص شدن محل تار خنثی در حالت پلاستیک حال اساس مقطع پلاستیک با استفاده از فرمول Z = ΣQ که در ان Q ممان استاتیک مقطع می باشد محاسبه می شود.

چند نکته :

برای محاسبه اساس مقطع پلاستیک مقاطع در جهات مختلف اگر مقطع نسبت به ان جهت دارای تقارن باشد، محل تار خنثی در حالت پلاستیک دقیقا در وسط مقطع قرار خواهد گرفت ولی اگر مقطع نسبت به ان جهت دارای تقارن نباشد، محل تار خنثی در حالت پلاستیک در وسط مقطع قرار ندارد و می بایست با تعادل قرار دادن نیروهای فشاری و کششی مقطع، محل ان را تعیین نمود که معمولا وقت گیر است.

این مطلب را از دست ندهید :  ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل

حل مثال محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک

برای روشن تر شدن موضوع یک مثال کامل که دارای حل دستی شامل پیدا کردن تارخنثی، ممان اینرسی ، مدول الاستیک اساس مقطع و در ادامه محاسبه لنگر پلاستیک است را به صورت کامل اورده ایم.

محاسبه لنگر پلاستیک

 

 

 

 

پاسخ دهید