نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت سال ۹۶

0

نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت سال ۹۶

موضوع این بخشنامه، نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران است. این نشریه به شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ و تاریخ ابلاغ آن ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ است. در این بخشنامه یکسری جدول های مخصوصی که پیمانکار برای پیشنهاد قیمت خود باید در فرمت ها خاصی قیمت خود را تسلیم کارفرما نماید وجود دارد.

  • اجرای این دستورالعمل برای کارهای مشمول این دستورالعمل که به روش ترک تشریفات مناقصه ارجاع می شوند نیز الزامی است.
  • این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۴۹۵۱/۵۴ مورخ ۹/۹/۱۳۷۷ می شود.

+ دانلود بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹

دانلود بخشنامه قبلی :

بخشنامه ۴۹۵۱ نحوه ارایه تجزیه بها

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، بند ث ماده ۳۰ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات و در راستای نظام فنی و اجرایی کشور، به پیوست دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران از نوع گروه اول (لازم الاجرا)، در ده صفحه صادر می گردد تا از تاریخ ابلاغ برای کارهای با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط به اجرا گذاشته شود. به کارگیری این دستورالعمل برای کارهای کمتر از نصاب یاد شده طبق تشخیص دستگاه مناقصه گزار خواهد بود.

دامنه کار برد بخشنامه نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت

ازآنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد ، با توجه به این نوع  کار ، محل اجراء ، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما ، در نظر گرفتن قیمتهای معقول و منطقی از این طریق تجزیه بهای توجیهی است ، این دستور العمل تهیه شده تا با توجه به نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول های پیوست از طرف مهندسان مشاور و پیمانکاران اقدام شود.

 


 

 

پاسخ دهید