کارنامه ارشد عمران ۹۶ – ( ۵۰ کارنامه )

0

کارنامه ارشد عمران ۹۶ – ( ۵۰ کارنامه )

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما ۵۰ نمونه کارنامه ارشد عمران ۹۶ به همراه رتبه محل های پذیرفته شده ( در اینجا ) برای شما اماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

علت تفاوت درصدها در آزمون های سال های مختلف

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. به همین منظور ممکن است یک سال دانشجویی با میانگین درصد ۳۸ رتبه حدود ۱۰۰ به دست آورد ولی در آزمون دیگری با میانگین درصد ۳۳ این رتبه به دست بیاید. بنابراین متوجه می شوید چیزی که تعیین کننده می باشد رتبه نیست بلکه رتبه شما در برابر رتبه دیگر دانشجویان می باشد به همین منظور مسئله تراز به كمك می کند تا تاثیر سادگی یا دشواری آزمون از بین برود. زیرا در تراز درصدهای بهترین فرد با درصدهای شما مقایسه می شود. ماكزيمم تراز هر فرد ۱۰۰۰۰ مي­باشد كه ۸۰% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و ۲۰% آن مربوط به معدل است. البته یافتن تراز کار شما نیست زیرا باید درصد خام تمام افراد در دسترس باشد.

 

۵۰ نمونه ارشد عمران ۹۶

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي رياضيات مكانيك جامدات (مقاومت مصالح  و تحليل سازه ها) مكانيك خاك و پي سازي مكانيك سيالات و هيدروليك  فولاد- بتن – راهسازي و روسازي
۱ ۹۷۴۲ ۸۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷ ۶۴٫۹۱ ۹۵ ۵۹٫۶۵ ۴۱٫۳۸
۲ ۹۶۱۱ ۷۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۶۳٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۱۰۰ ۵۰
۳ ۹۳۶۷ ۷۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۸۰٫۷ ۷۱٫۶۷ ۵۹٫۶۵ ۴۹٫۴۳
۴ ۹۲۱۲ ۵۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۷۸٫۹۵ ۶۱٫۴ ۸۵ ۵۰٫۵۷
۶ ۸۹۴۴ ۶۸٫۸۹ ۷۱٫۱۱ ۴۲٫۱۱ ۸۱٫۶۷ ۷۰ ۳۵٫۶۳
۷ ۸۸۵۷ ۷۰ ۲۶٫۶۷ ۷۸٫۹۵ ۸۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۴۱٫۳۸
۸ ۸۸۲۱ ۸۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳ ۴۷٫۳۷ ۷۰ ۶۵ ۴۸۵٫۹۸
۹ ۷۷۹۷ ۴۵٫۵۵ ۶۸٫۸۹ ۴۹٫۱۲ ۸۵ ۶۳٫۱۶ ۴۲٫۵۳
۱۰ ۸۶۶۳ ۶۷٫۷۸ ۵۷٫۷۸ ۳۶٫۸۴ ۸۱٫۶۷ ۷۷٫۱۹ ۴۳٫۳۳
۱۳ ۸۴۵۵ ۵۱٫۱۱ ۵۷٫۷۸ ۶۴٫۹۱ ۷۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۳۷٫۹۳
۲۰ ۸۲۶۶ ۶۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۳۵٫۰۹ ۸۳٫۳۳ ۶۳٫۱۶ ۴۷٫۱۳
۳۱ ۷۸۹۸ ۵۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱ ۴۷٫۳۷ ۸۰ ۶۳٫۱۶ ۲۶٫۴۴
۴۱ ۷۵۶۵ ۵۸٫۸۹ ۲۰ ۴۳٫۸۶ ۹۵ ۴۹٫۱۲ ۳۴٫۴۸
۶۱ ۷۱۷۷ ۵۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۵۴٫۳۹ ۷۰ ۴۹٫۱۲ ۳۱٫۰۳
۸۳ ۶۹۸۰ ۴۸٫۸۹ ۵۷٫۷۸ ۳۱٫۵۸ ۸۱٫۶۷ ۴۵٫۶۱ ۱۸٫۳۹
۹۳ ۶۸۹۴ ۸٫۸۹ ۷۱٫۱۱ ۵۲٫۶۳ ۸۳٫۳۳ ۵۵ ۳٫۴۵
۱۴۷ ۶۴۳۶ ۲۰ ۲۰ ۳۸٫۶ ۷۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۳۹٫۰۸
۲۸۴ ۵۷۶۹ ۴٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۴۹٫۱۲ ۵۱٫۶۷ ۵۴٫۳۹ ۱۰٫۳۴
۳۶۰ ۵۵۵۰ ۴۸٫۸۹ سفید ۴۳٫۸۶ ۶۰ ۱۷٫۵۴ ۲۶٫۴۴
۴۱۹ ۵۳۸۹ ۲۰ ۱۷٫۷۸ ۲۴٫۵۶ ۶۵ ۴۷٫۳۷ ۱۷٫۲۴
۵۴۱ ۵۰۶۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۵٫۲۶ ۵۸٫۳۳ ۶۱٫۴ ۱۳٫۷۹
۶۶۰ ۴۸۴۴ ۴۲٫۲۲ سفید ۱۴٫۰۴ ۵۵ ۲۶٫۳۲ ۲۸٫۷۴
۷۲۰ ۴۷۶۵ سفید ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۴۲٫۱۱ سفید
۹۱۴ ۴۴۳۱ ۵۱٫۱۱ سفید ۴۲٫۱۱ ۵ ۱۲٫۲۸ ۲۲٫۹۹
۱۰۴۸ ۴۲۴۷ ۱۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۳۵٫۰۹ ۱۶٫۰۹
۱۴۲۰ ۳۸۴۰ ۲۰ ۲۰ ۳۶٫۸۴ ۶٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۴٫۶
۱۵۳۲ ۳۷۵۷ ۱۸٫۸۹ سفید سفید ۳۸٫۳۳ ۲۹٫۸۲ ۱۸٫۳۹
۱۹۸۹ ۳۴۲۴ سفید سفید ۱٫۷۵ ۴۵ ۳۳٫۳۳ ۱۸٫۳۹
۲۳۷۵ ۳۲۴۵ ۳۵٫۵۶ سفید سفید سفید ۳۱٫۶۷ ۱۳٫۷۹
۲۸۴۶ ۳۰۵۹ ۴۴٫۴۴ سفید ۳٫۵۱ ۲۳٫۳۳ سفید ۳٫۴۵
۳۳۳۱ ۲۹۰۰ سفید ۳۱٫۱۱ سفید ۲۶٫۶۷ ۱۲٫۲۸ ۱۳٫۷۹
۴۱۶۳ ۲۷۰۲ ۱۷٫۷۸ سفید سفید ۳۰ ۱۰٫۵۳ سفید
۴۷۲۵ ۲۶۰۳ ۲۲٫۲۲ سفید -۱٫۷۴ ۸٫۳۳ ۱۴٫۰۴ ۱۱٫۴۹
۵۱۶۵ ۲۵۳۹ -۲٫۲۱ ۲۰ ۸٫۷۷ ۶٫۶۷ ۰ ۱۲٫۶۴
۶۲۸۹ ۲۳۹۶ ۱۱٫۱۱ سفید ۳٫۵۱ ۰ ۱۵٫۷۹ ۹٫۲
۷۴۲۸ ۲۲۸۷ سفید سفید سفید ۲۱٫۶۷ ۸٫۷۷ سفید
۸۳۲۲ ۲۲۲۱ -۱٫۱ ۶٫۶۷ -۱٫۷۴ ۸٫۳۳ -۳٫۵ ۱۸٫۳۹
۱۰۶۴۹ ۲۰۷۸ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ سفید ۳٫۳۳ ۵٫۲۶ ۲٫۳
۱۱۳۶۴ ۲۰۴۳ ۴٫۴۴ سفید سفید ۱۰ ۵٫۲۶ ۲٫۳
۱۳۵۹۸ ۱۹۴۸ ۲۸٫۸۹ -۶٫۶۶ ۰ -۶٫۶۶ ۲۰ -۵٫۷۴
۱۵۱۳۰ ۱۸۹۱ ۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۱٫۷۵ ۱۶٫۶۷ -۱٫۷۴ ۵٫۷۵
۱۷۸۴۶ ۱۸۰۳ ۸٫۸۹ سفید سفید سفید سفید ۳٫۴۵
۲۰۶۴۲ ۱۷۲۴ -۶٫۶۶ -۲۲٫۲۱ ۸٫۷۷ ۳٫۳۳ ۱۰٫۵۳ ۶٫۹
۲۴۱۶۵ ۱۶۳۵ ۱۲٫۲۲ سفید -۱٫۷۴ ۱٫۶۷ سفید سفید
۲۶۵۶۹ ۱۵۷۴ -۱٫۱ -۴٫۴۳ ۰ ۵ ۰ ۹٫۲
۳۰۹۷۵ ۱۴۶۱ ۳٫۳۳ سفید سفید سفید سفید سفید
۳۶۷۷۷ ۱۲۱۲ -۱۱٫۱ ۱۱٫۱۱ -۱۰٫۵۲ -۶٫۶۶ ۰ -۱۰٫۳۳

نمونه کارنامه ارشد عمران ۹۶

این مطلب را از دست ندهید :  نمونه کارنامه ارشد عمران ۹۴


کارنامه ارشد عمران۹۶

کارنامه ارشد عمران۹۶

کارنامه ارشد عمران ۹۶

پاسخ دهید