کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

0

کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

کنکور ارشد ۹۴ هم تمام شد و بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل و تعدادی از بازماندگان کنکور امسال خود را برای کنکور ۹۵ اماده میکنند. یکی از مواردی که داوطلبین در همان ابتدای کار به دنبال ان هستند کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ و قبلتر برای سرمایه گذاری برای مطالعه دروس مختلف و شانس انها برای قبولی در دانشگاه های مورد نظرشان است، از طرف دیگر خود سازمان سنجش هیچگاه اطلاعات کارنامه داوطلبین را نشر نداده و همیشه اطلاعات به صورت پراکنده و پرسشی بعد از مدتی توسط موسسات مختلف نشر پیدا کرده است.

این مطلب را از دست ندهید :

شبکه اموزش نگاه عمران پر است از فیلم های رایگان اموزشی و اجرایی … حتما یه سر بزن 🙂

فایل اکسلی که در ادامه برای شما قرار داده شده نتایج پرسش نامه از کاربران این سایت لرشد عمران بوده که شامل کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ این داوطلبین بوده که میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

کارنامه و رتبه های قبولی ۹۴

رتبه دانشگاه دوره کارشناسی زبان ریاضی جامدات خاک و پی سیالات و هیدرولیک طراحی میانگین معدل موثر توضیحات
۱ شهید بهشتی ۴۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۷۰ ۷۰ ۵۷٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۴۸٫۳۵ ۱۷٫۳۵
۲۳ خلیج فارس بوشهر ۵۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۴۰ ۶۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۴۲ ۱۵٫۶۹ معدل ثبت نامی: ۱۵/۰۵
۳۴ صنعتی امیرکبیر ۴۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۴۰ ۵۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ ۴۱٫۸ ۱۴٫۳۲
۳۹ ازاد مشهد ۶۰ ۱۳٫۳۳ ۲۵ ۳۸٫۳۳ ۷۱٫۹۳ ۲۸٫۸۹ ۳۹٫۵۸ ۱۶٫۷۳
۴۷ صنعتی امیرکبیر ۶۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۵۵ ۳۰ ۶۴٫۹۱ ۵٫۵۶ ۱۷٫۰۴
۶۸ فردوسی مشهد ۲۰ ۳۱٫۱۱ ۴۵ ۵۶٫۶۷ ۵۲٫۶۳ ۱۸٫۸۹ ۳۷٫۳۸ ۱۵٫۴۵ معدل ثبت نامی: ۱۴/۶۸
۸۲ آزاد ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۳۳ ۴۰ ۲۸٫۳۳ ۵۰٫۸۸ ۲۳٫۳۳ ۳۶٫۷ ۱۵٫۱۶
۱۰۶ علم و صنعت ۶۵٫۵۶ ۲۰ ۲۸٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۸۴ ۳۱٫۱۱ ۳۵ ۱۵٫۷۱ معدل ثبت نامی : ۱۴/۶۰
۱۴۱ خوارزمی ۴۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۵۵ ۴۳٫۸۶ ۲۸٫۸۹ ۳۳٫۱۵ ۱۶٫۷۷ معدل ثبت نامی : ۱۵/۸۶
۱۴۷ ازاد رباط کریم ۴۵٫۵۶ سفید ۳۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۴۵٫۶۱ ۱۶٫۶۷ ۳۲ ۱۸٫۰۷
۱۵۷ یاسوج ۴۱٫۱۱ ۴٫۴۴ ۵۵ ۳۸٫۳۳ ۵۴٫۳۹ ۳٫۳۳ ۳۲٫۷۶ ۱۶٫۴۹ معدل ثبت نامی : ۱۶/۱۸
۱۶۶ صنعتی امیرکبیر ۴۷٫۷۸ ۶۰ ۱۵ ۲۵ ۴۳٫۸۶ سفید ۱۷٫۳۱
۱۷۷ ۶۲٫۲۲ ۰ ۲۰ ۲۰ ۵۷٫۸۹ ۲۸٫۸۹ ۳۱٫۵ ۱۷٫۴۶ معدل ثبت نامی : ۱۷/۱۱
۱۸۸ ملایر ۱۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۶۴٫۹۱ ۱۵٫۵۶ ۳۱٫۷ ۱۶٫۶۳ معدل ثبت نامی : ۱۶/۳۵
۱۹۰ سمنان ۳۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۶۵ ۳۱٫۶۷ ۴۲٫۱۱ ۱۴٫۴۴ حدود ۳۲ ۱۶٫۷۵
۱۹۶ باهنر کرمان ۴۸ ۲٫۲۲ ۲۳٫۳ ۳۳٫۲ ۵۷ ۲۶ ۱۶٫۵
۲۱۴ ۴۷٫۷۸ ۴٫۴۴ ۲۵ ۵۵ ۲۹٫۸۲ ۲۳٫۳۳ ۳۱ ۱۶٫۱۵ معدل ثبت نامی : ۱۵/۳۸
۲۳۵ گیلان ۵۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۴۰٫۳۵ ۲۴٫۴۴ ۳۰٫۷۸ ۱۵٫۵۹ معدل ثبت نامی : ۱۵/۰۳
۲۷۵ ازاد ۵۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۳۲٫۸ ۱۰٫۱۳ البته معدل ایشان ۱۸ است اما موقع ثبت نام اشتباه زده!!!!!!
۲۹۷ حکیم سبزواری ۴۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۴۹٫۱۲ سفید ۲۸٫۲۸ ۱۶٫۸۵
۳۲۵ ازاد رباط کریم ۴۵٫۶۶ ۴۰ سفید ۲۳ ۶۱ سفید ۲۸ ۱۶٫۰۸
۳۳۶ ارومیه ۱۶٫۶۷ سفید ۳۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۵۶٫۱۴ ۱۸٫۸۹ ۲۸٫۶ ۱۵٫۱۴ معدل ثبت نامی :۱۴/۷۲
۳۷۴ مشهد ۵۰ ۱۳٫۳۳ ۲۸ ۲۸ ۲۷ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۵ ۱۷
۳۸۶ حکیم سبزواری ۳۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۱۵ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۱۵٫۵۵ ۲۷٫۲۲ ۱۶٫۵۲
۵۸۰ تربیت دبیر شهید رجایی ۲۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۲۰:۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۴۷٫۳۷ ۰۰:۰۷ ۱۴٫۷۶ درصد جامدات و طراحی توسط کاربر اشتباه تایپ شده است.
۵۹۸ فناوري هاي نوين -قوچان ۵۱٫۱۱ سفید ۱۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۴۰٫۳۵ ۱۵٫۵۶ ۲۵٫۶۱ ۱۲٫۹۸ معدل ثبت نامی : ۱۲/۶۸
۴۹۰ فردوسی مشهد ۵۰ ۲۶٫۵ ۱۵ ۱۳ ۴۳ ۱۱ ۲۶٫۵ معدل ثبت نامی : حدود ۱۳
۶۲۰ شهرکرد ۲۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۵ ۴۰ ۴۳٫۸۶ ۱۵٫۸۵ ۲۴٫۶ ۱۴٫۲۳ معدل ثبت نامی: ۱۳/۹۷
۶۴۱ ۴۶٫۶۷ ۶٫۶۷ سفید ۳۱٫۶۷ ۱۹٫۳ ۳۵٫۵۶ ۲۳٫۳۱ ۱۵٫۸۲
۶۵۳ یزد ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۳۶٫۸۴ ۶٫۶۷ ــ ۱۲٫۸
۶۷۵ تبریز ۲۶٫۷ سفید سفید ۳۵ ۴۴ ۳۱٫۱ حدود۲۳ ۱۶٫۱۸ معدل ثبت نامی: ۱۵/۷۵
۷۸۱ غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان ۴۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ -۳٫۳۲ ۲۹٫۸۲ ۱۵٫۵۶ ۲۰٫۲۵ ۱۸٫۶۳
۱۱۲۸ صنعتی بابل ۵۷٫۷۸ سفید ۳٫۳۳ ۱۵ ۲۴٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۲۰٫۶۶ ۱۳٫۱۱ معدل ثبت نامی: ۱۲/۶۳
۱۲۸۳ ازاد ۱۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۵ ۱۷٫۵۴ ۱۸٫۸۹ ۱۸٫۲۲
۱۳۳۱  

قم
۲۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۱۰ ۳۱٫۶۷ ۱۹٫۵ ۱۲٫۲۲ ۱۸ ۱۵٫۸۳
۱۴۲۱ ازاد شوشتر ۱۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۲۴٫۵۶ سفید ۱۶٫۹۳
۱۳۷۳ ۲۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۰ ۱۱٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۱۵٫۵۶ ۱۸٫۶ ۱۳٫۷۶
۱۵۵۶ ۲۳٫۳۳ سفید ۴۱٫۶۷ ۱۵ ۱۴٫۰۴ ۸٫۸۹ ۱۷٫۱۵ ۱۴٫۶
۱۵۶۳ ۷۱٫۱۱ سفید ۱۱٫۶۷ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۱۵ ۱۵٫۸۹
۱۵۹۴ ازاد اهواز ۴۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۴۲ ۵٫۵ ۱۳٫۱۲
۱۶۸۳ ۵۵ ۴٫۴۴ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۶ -۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۶۴ ۱۵٫۶۸
۱۷۲۱ ازاد تهران مرکز ۱۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۲۴٫۵۶ ۵٫۵۶
۱۷۷۵ ارومیه ۲۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۱۰ ۱۵ ۴۰٫۳۵ سفید ۱۵٫۷۱ ۱۴٫۶۸
۱۸۷۴ دولتی ۵۶٫۶۷ سفید ۱۵ -۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۶٫۶۷ ۱۵٫۱۳ ۱۵٫۰۲ معدل ثبت نامی: ۱۵٫۵۷ البته فکر کنم کاربر محترم معدل ثبت نامی و موثر رو جابجا گفته
۱۹۶۱ ازاد قزوین ۴۸٫۸۹ ۰ ۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۱۱٫۱۱ ۱۵٫۱۷ معدل ثبت نامی: ۱۴/۴۰
۲۰۶۳ ازاد تهران جنوب ۱۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۲۵ ۲۶٫۳۲ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۹۴ ۱۴٫۴۴
۲۰۶۶ ازاد مراغه ۳۴٫۴۴ سفید ۲۰ ۲۳٫۳۳ سفید سفید ۱۴ ۱۷٫۲۹
۲۲۱۶ ازاد یزد ۱۸٫۸۹ ۰ ۱۱٫۶۷ ۱۰ ۲۹٫۸۲ ۵٫۵۶ ۱۶٫۸۵
۲۳۸۵ سیستان و بلوچستان ۲۳٫۳۳ ۰ ۱۵ ۱۸٫۳۳ ۳٫۵۱ ۲۴٫۴۴ ۱۴٫۱ ۱۳٫۳۲
۲۴۲۰ لاهیجان ۱۲ ۰ ۱۵ ۲۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۱۰ ۱۴٫۴ معدل ثبت نامی:۱۴/۶۶
۲۵۳۲ آزاد تبریز ۴۴٫۴۴ سفید ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ سفید ۱۲٫۲۲
۲۷۲۹ ازاد ۲۹ ۰ ۰ ۶ ۲۶ ۶٫۶۶ ۱۶٫۹۹
۲۷۴۹ ازاد مهاباد ۳۵٫۵۵ ۱۴٫۴۴ -۱٫۶۶ -۱٫۶۶ ۰ ۲۰ ۱۶٫۷۸
۲۸۵۹ ازاد گرگان ۵۲٫۲۲ سفید سفید ۰ ۱٫۷۵ ۶٫۶۷ ۱۷٫۲۶
۲۸۵۹ آزاد سنندج ۲۶٫۵۷ ۰ ۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ -۳٫۵ ۶٫۶۷ ۱۰٫۷۹ ۱۶٫۱
۳۲۴۲ ازاد ۳۰ سفید ۱۳٫۳ ۱٫۶۷ ۱۲٫۲۸ ۸٫۸۹ ــ ۱۴
۳۴۵۶ شمال – امل ۲۷٫۷۸ ۲٫۲۲ -۳٫۳۲ ۸٫۳۳ سفید ۲۵٫۵۶ ۱۰٫۰۹۳ ۱۴٫۹۱
۳۵۴۲ ازاد ۴۷ -۲۰ ۰ ۲۷ ۱۲ ۱۵٫۳۸ دانشجوی سال سوم کارشناسی بوده و به طور ازمایشی شرکت کرده.
۴۰۵۰ بوشهر ۲۲٫۲۲ سفید ۲۱٫۶۷ ۱۸٫۳۳ سفید -۲٫۲۱
۴۳۹۴ صنعتی شریف ۱۱٫۱۱ سفید سفید ۲۰ ۸٫۷۷ -۲٫۲۱ ۱۸٫۳۵
۶۴۵۴ غیرانتفاعی علم وفن ارومیه ۲۲٫۲۲ سفید -۱٫۶۶ ۰ ۳٫۵۱ ۱۲٫۲۲ ۶ ۱۴٫۸۷
۷۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۴٫۰۴ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۱۷

کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴
کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

پاسخ دهید