ازمایش تحکیم – فیلم ازمایشگاه خاک

0

ازمایش تحکیم – فیلم ازمایشگاه خاک

وقتی خاک اشباع تحت بارگذاری قرار میگیرد در اغاز تمام، بارگذاری توسط اب حفره ای تحمل می شود. در صورتی که زهکشی انجام شود و به مرور زمان حجم خاک کاهش می یابد که به ان تحکیم گفته می شود. و با عث نشست میگردد. از طرفی ممکن است خاک در اثر جذب اب حفره ای یا فشار اب حفره ای منفی افزایش حجم دهد. که به ان تورم میگویند. هدف از انجام ازمایش تحکیم تعیین پارامترهای موثر در پیش بینی شدت نشست و میزان ان در سازه های متکی خاکهای رسی است نرخ تغییر حجم نمونه تحت بارگذاری به نفوذپذیری نمونه بستگی دارد، از این رو ازمایش تحکیم معمولا در خاکهای با نفوذپذیری کم ( مانند رس ) انجام میگردد.

از طرفی ممکن است خاک در اثر جذب اب حفره ای یا فشار اب حفره ای منفی افزایش حجم دهد.

مدلسازی ازمایش تحکیم

ازمایش تحکیم در واقع ازمایشی جهت براورد پارامترهای تحکیم یک بعدی ترزاقی است. که از حل همزمان دو معادله تعادل و پیوستگی به صورت تک بعدی حاصل شده است. در مدلسازی رفتاری مصالح برخی مدلهای پلاستیک، نظیر مدل حالت حدی، پارامترهای وجود دارد که با ازمایش تحکیم براورد می شوند. در براورد نشست تحکیمی و درچه تحکیم خاک همچنین طراحی چاه های زهکشی و تعیین میزان فشار اب حفره ای حین ساخت در هسته سدهای خاکی از ازمایش تحکیم استفاده می شود. پارامترهای مهم خاک که در ازمایش تحکیم به دست می اید یکی اندیس های تراکم است. که میزان تراکم پذیری نمونه خاک را مشخص میکند (Cr , Cc) و دیگری ضریب تحکیم Cv می باشد که شدت تراکم به علت بارگذاری را تعیین میکند. 

 

ازمایش تحکیم – فیلم ازمایشگاه خاک

 

ازمایش دانه بندی درشت دانه و ریزدانه (هیدرومتری)

 

پاسخ دهید