ازمایش حد خمیری فیلم ازمایشگاه خاک

0

ازمایش حد خمیری فیلم ازمایشگاه خاک

حد خميری درصد رطوبتی است كه در آن يك خاك چسبنده از حالت خميری به حالت نيمه جامد تغيرر می كند. در ازمایش حد خمیری درصد رطوبتي است كه در آن، خاک در اثر فتيله شدن وقتي كه قطرش اينچ (حدود 2/3 ميليمتر) می شود، شروع به ترك خوردن می كند. اين آزمايش ممكن است تا حدی وابسته به شخص آزمايش كننده به نظر برسد و نتايج نيز بر حسب اينكه چه كسی آزمايش را انجام می دهد، متفاوت باشد؛ ولی با تكرار آزمايش، تايج تقريباً مشابهی می توان به دست آورد.

وسايل ازمایش حد خمیری:

الك نمره 40 +

خاك عبوري از الك نمره 40حداقل 0.5Kg +

آب به مقدار لازم +

ظروف چيني + گرمخانه +

ترازو با دقت 0.1 +

ذستگاه فتيله ساز

 

این مطلب را از دست ندهید : ازمایش سه محوری خاک

شرح ازمایش حد خمیری :

از خاكی كه در آزمايش تعيين حد روانی استفاده شد، 1.5 تا 2 گرم را برداشته، با فشردن بين انگشتان به‌صورت توده بیضی‌شکل درمی‌آوریم. اين توده خاكی را بين انگشتان يا كف دست و يك صفحه شیشه‌ای كه روی يک سطح صاف و افقی قرار دارد، با فشار كافی می‌غلتانیم تا قطر فتيله حاصله در تمام طول آن يكسان باشد.  ميزان غلتاندن برای اغلب خاک‌ها بين 80 تا 90 مالش در دقيقه خواهد بود كه هر مالش، يک حركت كامل به جلو و عقب است.

اين سرعت برای خاک‌های خيلی ترد و شكننده بايد كمتر انتخاب شود. مقدار فشار اعمال‌شده، با توجه به نوع خاک، كاملاً متفاوت خواهد بود. مثلاً خاک‌های شكننده با خاصيت خميري كم، بهتر است با سطح خارجی دست يا نوک انگشتان، بر روی صفحه شیشه‌ای غلتانده شود. وقتي فتيله به قطر 2/3 میلی‌متر درآمد، آن را به چند قطعه تقسيم می‌کنیم. قطعات را باهم بين انگشتان دو دست فشرده، به شكل توده‌ای يكنواخت و بیضی‌شکل درمی‌آوریم و دوباره روی سطح شيشه می‌غلتانیم.  اين عمل را آن‌قدر ادامه می‌دهیم تا وقتی‌که خاک، تحت‌فشار لازم براي غلتاندن آن خرد شود و ديگر نتواند به شكل فتيله درآید. خرد شدن خاك ممكن است زماني پيش آيد كه قطر فتيله بيش از 2/3 میلی‌متر باشد؛ درصورتی‌که خاک، قبلاً به‌صورت فتیله‌ای به قطر 2/3 میلی‌متر درآمده باشد، در اين حالت عمليات را متوقف می‌کنیم.

تکه‌های خردشده نمونه را جمع كرده، در ظرف مخصوص تعيين درصد رطوبت قرار می‌دهیم و جهت اطمينان براي دستيابي به حد خميری، دو قوطی نمونه انتخاب كرده، ميانگين درصد رطوبت حاصل هر يک را به‌عنوان حد خميری گزارش می‌نمائيم.

در انتها:

قوطی و خاک را با دقت 0.01 گرم وزن كرده، داخل گرمخانه قرار داده، پس از خشك شدن نمونه مجدداً قوطي حاوی نمونه را وزن می‌کنیم. كاهش وزن درنتیجه خشك شدن را به‌عنوان وزن آب يادداشت كرده، درصد رطوبت را كه همان حد خميری است محاسبه می‌کنیم.

مجدداً با انتخاب مقداری ديگر از خاك آزمايش را تكرار می‌کنیم.

 

ازمایش حد خمیری
فیلم ازمایشگاه خاک

 

 


+ ازمایش حد خمیری فیلم ازمایشگاه خاک

 

 

پاسخ دهید