ازمایش دانه بندی درشت دانه و ریزدانه (هیدرومتری)

0

ازمایش دانه بندی درشت دانه و ریزدانه (هیدرومتری)

خواص نشانه اي به دو گروه كلي خواص دانه اي خاكها و خواص مجموعه اي خاكها تقسيم مي شود. خواص دانه اي خاك، خواص تك تك دانه هايي كه خاك از آن تشكيل يافته است، بدن در نظر گرفتن ترتيب قرار گيري اين دانه ها مي باشد، اما خواص مجموعه اي خاك به ساختمان و طرز قرار گرفتن دانه ها بستگي دارد و تاثير بيشتري بر رفتار مهندسي خاك دارد. در ازمایش دانه بندی به تفکیک درصئهای دانه ای خاک پرداخته می شود.

ابزارهای ازمایش

امروزه اهميت پي بردن به توزيع و اندازه دانه هاي خاك به قدري است كه اين آزمايش(دانه بندي) در اكثر آزمايشگاهها به عنوان يك آزمايش ضروري انجام مي شود. دانه بندي به سه روش عمده انجام مي شود:

1. الك

Analysis Seive .2.

3.هيدرومتري(Hydrometrer)،    یا تركيبي از هر دو.

ازمایش دانه بندی

در روش دانه بندي با الك، با استفاده از مجموعه اي از الكها و لرزاندن آنها، درصد وزني دانه هاي مختلف خاك را به دست مي آورند. اين آزمايش بيشتر براي خاكهايي است كه بيش از 90% دانه هايشان بزرگتر از الك نمره 200 باشد. براي خاكهايي كه بيش از 90% ريزتر از الك نمره 200 باشند آزمايش هيدرومتري انجام مي گيرد، كه اساس آن بر پايه قانون استوكس و كروي بودن دانه ها مي باشد. در مورد خاكهاي مخلوط درشت دانه و ريزدانه، براي بخش درشت تر از الك 200 ، آزمايش دانه بندي و براي ريزتر از آن، آزمايش هيدرومتري انجام مي شود.

هدف از ازمایش دانه بندی درشت دانه :

هدف از انجام آزمايش دانه بندی، جداسازي دانه هاي خاك در اندازه هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه و تعين شاخص هاي Cu و Cc وتعين نوع خاك و كاربرد آن بيان مي شود.

هدف از ازمایش دانه بندی ریزدانه ( هیدرومتری ):

هدف از این ازمایش تکمیل بخش ریز دانه (عبوری از الک شماره 2 ) منحنی دانه بندی است.

در ادامه فیلم مراحل کامل ازمایش دانه بندی را مشاهده کنید

 

 

پاسخ دهید