ازمایش سه محوری فیلم ازمایشگاه خاک

0

ازمایش سه محوری فیلم ازمایشگاه خاک

در ازمایش سه محوری فشار همه جانبه نماینده فشارجانبی خاک در محل واقعیش است و معمولا معادل مقدار تقریبی Kγz انتخاب می شود که k0 ضریب فشار خاک در حالت سکون γ وزن مخصوص المان خاک و z عمق المان در این ازمایش است. در این ازمایش نمونه ای از خاک با مشخصات استاندارد برداشته شده ، یک غشا ظریف و نازک دور ان کشیده می شود و سپس در داخل محفظه استوانه شکلی از جنس پلاستیک یا شیشه که معمولا مملو از اب یا گلیسیرین است ، قرار میگیرد ( البته گاهی نیز از هوا استفاده می شود ). برای انکه نمونه تحت برش گسیخته شود ، یک تنش محوری از طریق یک بازوی قایم که برای اعمال بار نصب شده ، به نمونه اعمال می شود. این تنش ، تنش انحرافی نام دارد.

به طور کلی ازمایش ها به دو صورت انجام میگیرد :

1- کنترل تنش ( با اضافه کردن وزنه هایی با گام مساوی تا لحظه گسیختگی نمونه )

2- کنترل کرنش ( اعمال تغییر شکل محوری با سرعت ثابت به وسیله یک پرس هیدرولیک تا لحظه گسیختگی نمونه)

در این روش مقدار بار محوری وارده مربوط به یک تغییر شکل محوری مشخص با یک حلقه یا سلول اندازه گیری نیرو که بر بازوی دستگاه نصب شده است اندازه گیری می شود.

هدف ازمایش سه محوری نیز تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است آزمایش سه محوری نسبت به آزمایشهای دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاکها می باشد . دلیل آن اینست که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درزبین دو قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود.

 آزمایش سه محوری به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد:

    ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

    ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده(CU)

    ●   درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده(UU)

ازمایش سه محوری – فیلم ازمایشگاه خاک

 

 

 

پاسخ دهید