آزمایش لوس آنجلس (فیلم تعیین درصد سایش مصالح سنگی)

آزمایش لوس آنجلس روش تعیین مقاوت سائیدگی دانه‌های سنگی درشت دانه کوچکتر از 5/37 میلیمتر را به وسیله دستگاه لوس آنجلس شرح می دهد. همانطور که گفته شد این آزمایش در مورد تعیین درصد سایش مصالح سنگی است که روسازی کاربرد دارد.

شرح آزمایش لوس آنجلس سنگ

آزمایش لوس آنجلس سنگ به منظور سنجش مقاومت سنگدانه‌ های معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش انجام می شود. ماشین لوس آنجلس یک اسنوانه فولادی دوار است که در آن تعداد مشخصی گلوله فولادی ریخته شده است. تعداد گلوله‌ها به دانه بندی نمونه مورد آزمایش بستگی دارد.

هنگامی که استوانه می چرخد، یک پره‏، نمونه و گلوله‌ها را با خود به بالا می برد و از آنجا آنها را به طرف مقابل استوانه می ریزد. به این ترتیب اثر ضربه و لهیدگی ایجاد می شود. سپس محتوای استوانه ضمن سائیده شدن در داخل آن حرکت می کنند تا بار دیگر  به پره برخورد کرده و این سیکل تکرار گردد. بعد از آنکه استوانه به تعداد دورهای مشخصی چرخید، محتوای آن را خارج کرده و مصالح سنگی را از الک عبور می دهند تا درصدی را که به صورت خاکه در آمده است، مشخص کنند.

ابتدا فیلم آزمایش لوس آنجلس را مشاهده کنید:

کاربرد آزمایش تعیین درصد سایش مصالح سنگی

به طور وسیعی برای تشخیص کیفیت نسبی و قابلیت مصالح سنگی که دارای ترکیبات معدنی مشابهی بوده و ا منابع مختلفی تهیه شده اند، به کار برده می شود. نتایج این آزمایش را نمی توان بدون بررسی‌های لازم به عنوان یک معیار معتبر برای مقایسه بین مصالح سنگی که ساختمان، منبع و ترکیبات متفاوتی دارند، به کار برد.

وسایل مورد نیاز

 • الک: با مشصات استاندارد ASTM E11.
 • ترازو: با دقت 1/0 درصد وزن نمونه مورد آزمایش.
 • گلوله: گلوله‌ها باید از فولاد و با قطر متوسط 8/46 میلیمتر و وزن 390 تا 445 گرم باشند.
آزمایش لوس آنجلس

آزمایش لوس آنجلس

مشخصات دستگاه لوس آنجلس

 • ماشین از یک استوانه فولادی توخالی که دو انتهای آن بسته است تشکیل می شود.
 • قطر داخلی سیلندر 5 ± 711 میلیمتر و طول داخلی آن 5±508 میلیمتر می باشد.
 • استوانه باید روی انتهای میله‌هایی که به دو قاعده آن متصل گردیده اند، سوار شود.
 • استوانه باید حول محور بطور افقی دوران نماید و خطا در شیب محور آن نباید بیش از 1 درصد باشد.
 • دستگاه آزمایش باید به نحوی تنظیم شده باشد که سرعت دوران آن یکنواخت باشد.
 • در صورتی که از نبشی به عنوان پره استفاده شده است، جهت حرکت باید به گونه ای باشد که محتوای ماشین روی سطح داخلی نبشی جمع شود.

گلوله‌ها با توجه به دانه بندی نمونه مورد آزمایش که دربند 7 شرح داده شده، باید مطابق جدول زیر انتخاب شوند:

نمونه آزمایش

نمونه کارگاهی باید مطابق دستور العمل استاندار آزمایش لوس آنجلس ASTM D75 برداشته شود و اندازه‌های مناسب آن مطابق استاندارد ASTM C702 برای آزمایش تفکیک گردد. نمونه آزمایش باید شسته شده و داخل کوره در دمای 221 تا 230 درجه فارنهایت ( 105 تا 110 درجه سلسیوس) تا رسیدن به وزن ثابت، خشک شود. نمونه باید به قسمت‌های متعددی با اندازه‌های متفاوت تفکیک شده و مطابق رده بندی ارائه شده اند. قبل از آزمایش باید وزن نمونه با دقتی نزدیک به یک گرم ثبت گردد.

تعیین درصد سایش مصالح سنگی

تعیین درصد سایش مصالح سنگی

روش آزمایش تعیین مقاومت سائیدگی مصالح سنگی

 • نمونه مورد آزمایش را در ماشین لوس آنجلس بریزید و اجازه دهید ماشین با سرعت 30 تا 33 درو در دقیقه، 500 دور بچرخد. سپس مصالحی را از ماشین خارج کرده و ابتدا آن را از الک درشت تر از 7/1 میلیمتر ( نمره 12 ) عبور دهید.
 • سپس دانه‌های عبور کرده از این الک را طبق استاندارد ASTM 136 از الک 7/1 میلیمتر عبور دهید.
 • مصالح درشت تر از 7/1 میلیمتر را شسته و در داخل کوره در دمای  105 تا 110 درجه سلسیوس (221 تا 230 درجه فارنهایت) تا رسیدن به وزن ثابت، خشک نمائید.
 • سپس وزن مصالح خشک شده را با دقت یک گرم تعیین کنید.

محاسبات آزمایش لوس آنجلس

وزن مصالحی را که از دست رفته است (تفاوت بین وزن ابتدایی و وزن نهایی نمونه مورد آزمایش) را به صورن درصدی از وزن اولیه نمونه محاسبه کنید. این مقدار به عنوان درصد از دست رفته ذکر می شود.

آزمایش تعیین مقاومت سائیدگی مصالح سنگی درشت دانه به وسیله سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس

تعیین درصد سایش مصالح سنگی

تیپ دانه بندی مصالح سنگی آزمایش مقامت سائیدگی

 

درخت دانش آزمایشگاه روسازی:

 1. درجه اشتعال قیر
 2. درجه نفوذ قیر
 3. درجه نرمی قیر
 4. آزمایش مارشال
 5. آزمایش لوس آنجلس
 6. آزمایش CBR