درجه اشتعال قیر – ازمایشگاه روسازی

0

درجه اشتعال قیر – ازمایشگاه روسازی

درجه اشتعال قیر به درجه حرارتی اطلاق می شود که وقتی دمای قیر به آن می رسد، با نزدیک نمودن شعله به سطح آزاد آن ، جرقه ای در سطح آن دیده شود. همان طور که می دانید قیرهای خالص، قطران و مخلوط آنها آتشگیر می باشند؛ لذا باید بدانیم که قیرهایی را که با آنها کار می کنیم را تا چه دمایی می توانیم گرم نماییم، بدون آنکه قیر دچار اشتعال و یا سوختن شود. این مطلب از لحاظ ایمنی در کارگاه و آزمایشگاه بسیار حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به این مطلب می تواند خطرساز باشد!

ازمایش تعیین درجه اشتعال قیر را می توان با دو نوع دستگاه انجام داد:

دستگاه ازمایش درجه اشتعال قیر رو باز
دستگاه درجه اشتعال رو بسته
از آن جهت که در دستگاه رو بسته تمام مقادیر بخار های قابل اشتعال آزاد شده از قیر ، جمع آوری می شود ، لذا درجه اشتعالی که با این دستگاه تعیین می شود تا حدی کوچکتر از درجه اشتعالی خواهد بود که با دستگاه رو باز تعیین شده است.
چون که قیر در دمای بالاتر از 〖176〗^° C خواص خود را از دست خواهد داد ، لذا نباید درجه حرارت قیر از این مقدار فراتر رود.

شرح کامل این ازمایش درجه اشتعال قیر را می توانید در استانداردهای زیر ملاحظه نمایید:

درجه اشتعال قیر به روش ظرف روباز:
ASTM Methods:D 92-52
AASHTO Methods:T 48-53

درجه اشتعال قیر به روش ظرف رو بسته:
ASTM Methods:D 93
AASHTO Methods:T 73

هدف:
هدف از آزمایش درجه اشتعال ، تعیین درجه حرارتی است که در آن قیر مشتعل می شود و نیز تعیین درجه حرارتی که قیر در آن دما می سوزد. لازم به یادآوری است که تمام افرادی که با قیر سروکار دارند باید به خوبی از درجه اشتعال قیری که با آن کار می نمایند ، آگاه باشند تا از خطرات احتمالی ناشی از مشتعل شدن قیر در اثر حرارت دادن بیش از حد در کارگاه ها جلوگیری شود.

ازمایش درجه اشتعال قیر آزمایشگاه

پاسخ دهید