ازمایش برش مستقیم – فیلم – ازمایشگاه خاک

0

فیلم ازمایش برش مستقیم فیلم ازمایشگاه خاک

یکی از مدلهای رفتاری الاستیک که جهت تعیین واکنش محیط در برابر بار ، مورد استفاده فراوان دارد مدل موهر– کولمب است. این مدل با ساده سازیهایی به طور گسترده به عنوان معیار گسیختگی مصالح استفاده می شود. پارمترهای این مدل ومعیار گسیختگی توسط فیلم ازمایش برش مستقیم به دست می آید. واین پارامترها همان زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک است. در آزمایش برش مستقیم باحرکت دادن نیمه بالایی یک جعبه محتوی خاک نسبت به نیمه پایینی آن ، خاک داخل جعبه را تحت تنش برشی قرار می دهیم تا تحت این تنش گسیخته شود. وقتی که نیروی برشی به اندازه کافی بزرگ باشد ، قسمت بالایی جعبه نسبت به قسمت زیرین آن جابجا شده ،باعث بریده شدن نمونه خاک در امتداد صفحه اتصال دو نیمه جعبه می شود. معمولاً خاکها به دو گروه چسبنده وغیر چسبنده تقسیم می شوند

منشأ مقاومت برشی در خاکهای غیر چسبنده ، اصطکاک بین دانه ها ودرگیر شدن دانه ها باهم وقفل وبست آنها می باشد. در اکثر مسائل مکانیک خاک ،به طور تقریبی تنش برشی در صفحه گسیختگی راتابعی خطی از تنش قائم در نظر می گیریم . این رابطه به صورت زیر نوشته می شود:

T = C + σtgø

که در این رابطه C چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی است. رابطه فوق به نام معیار گسیختگی موهر- کولمب مشهور است.

در خاکهای اشباع ، تنش کل در یک نقطه ،مجموع تنش مؤثر و فشار آب منفذی است یا به عبارتی :

σ = σ” + U

هدف از ازمایش برش مستقیم ، تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است.

وسايل ازمایش برش مستقیم :
دستگاه ازمایش برش مستقیم + آب +آبفشان +كوبه جايگيري نمونه گريس + قوطي درصد رطوبت + قالب نمونه + خاك به ميزان لازم عبوري از الك نمره ۴ +گرمخانه + ترازو با دقت ۰٫۱ گرم + عقربه كرنش ونيرو سنج + سه پايه + صافي + كاغذ صافي + الك نمره in4 + كرنومتر

در ادامه شما را به دیدن فیلم ازمایش برش مستقیم – ازمایشگاه خاک دعوت میکنم

 

فیلم ازمایش برش مستقیم – فیلم ازمایشگاه خاک

وزن مخصوص ویژه Gs خاک (فیلم ازمایش)

 فیلم ازمایش برش مستقیم – ازمایشگاه خاک

پاسخ دهید