نرخ عوامل موثر در فهرست بهای پایه 97

0

نرخ عوامل موثر در فهرست بهای پایه 97

عوامل تاثیر گذار در قیمت ردیف های فهرست بها به چهار گروه نیروی انسانی ،مصالح ،ماشین الات و تجهیزات، و حمل تقسیم بندی میگردند. در اختیار داشتن نرخ عوامل موثر برای تهیه اسناد پیشنهاد قیمت  و تهیه و  رسیدگی آنالیز بهای ردیفهای قیمت جدید نقش بسزایی دارد. این موارد در هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه (معاوت فنی، امور زیر بنایی و تولیدی) منتشر می‌گردد.

در این زمینه مراجعی مانند نظام فنی و اجرایی، سندیکای شرکتهای ساختمانی، اداره آمار و شرکت نفت،در دوره های مختلف اقدام به انتشار نرخ عوامل مربوطه نموده اند.

دانلود نرخ عوامل موثر در سال 97

دانلود | نرخ مصالح

دانلود | نرخ ماشین الات و ابزار

دانلود | نرخ دستمزد نیروی انسانی

دانلود |  فایل اکسل

 


 

 

پاسخ دهید