در حال دیدن:ارتباط بین فعالیت ها و مدت زمان فعالیت ها