0

اثر جهت پذیری زلزله چیست؟

اثر جهت پذیری زلزله چیست؟ هنگامیکه یک گسل شروع به شکستن می نماید، راستای پارگی گسل می تواند از یک…