تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

0

تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

تاثیر ساختگاه در شدت زلزله در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهمترین پارامترهای مطرح شده در تمام آیین نامه های دنیا می باشد. در سالهای اخیر تجدیدنظر کلی در آیین نامه آمریکا، اکثر کشورهای زلزله خیز را بر آن داشت تا نگرشی جدید به اثر ساختگاه در تعیین برش پایه طراحی داشته باشند. از این پس لازم است در آیین نامه های زلزله توجه به پارامترهای مهندسی خاک در تعیین گروه خاک انجام گیرد. همچنین بررسی محدوده پریودی کوتاه نشان می دهد که آیین نامه های زلزله پاسخگوی این دامنه پریودی نیستند.

در بررسی رفتار تنش کرنشی خاکهای رسی رفتار غیرخطی با رفتار خطی معادل قابل مقایسه می باشد. تحقیقات نشان می دهد که در این خاکها رفتار غیرخطی به واقعیت نزدیکتر می باشد.

به این ترتیب در این پروژه سعی بر آن است با انجام آزمایشهای مختلف خواص فیزیکی خاک را با خواص دینامیکی خاک رسی مرتبط ساخته، همچنین با تحلیل لایه خاک رسی نرم طیف پاسخ مناسبی برای این گروه خاکها به دست آید.

در فیلم زیر به خوبی تاثیر تیپ بندی های مختلف خاک در شدت زلزله را مشاهده میکنید.

 

فیلم تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

شما میتوانید برای مطالعه بیشتر پیان نامه مهندس ابراهیم رعیت را که در مورد اثرات اندرکنش خاکسازه بر پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه های متداول با پی های سطحی و مدفون را از اینجا مطالعه کنید : کلیک کنید

نویسنده در این مورد می گوید :

در این پایان نامه آثار اندرکنش دینامیکی خاک – سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای با پی های سطحی و مدفون در خاک به کمک آزمایشهای میز لرزان روی مدلهای مقیاس شده مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور چهار مدل سازه ای ۵، ١٠ ، ١۵ و ٢٠ طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای متداول در یک محیط شهری و دو مدل خاک نرم و نسبتاً نرم به عنوان نماینده زمینهای نوع III و II مطابق طبقه بندی آیین نامه ٢٨٠٠ زلزله ایران با ضریب مقیاس هندسی ۰٫۰۱ طراحی و ساخته شده اند.

این مدلها تحت زلزله های ١٩۴٠ السنترو آمریکا و ١٩٨١ طبس ایران روی میزلرزان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مورد آزمایش قرار گرفته اند. همچنین مطالعات آزمایشگاهی با نتایج نرم‌افزار اپن‌سیز مقایسه شده‌اند.

مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی نشان می‌دهند که مدل رفتاری ساخته شده در نرم‌افزار قابلیت مدلسازی تأثیرات اندرکنش خاک سازه را دارا می‌باشد. پارامتر های مختلف نظیر نسبت ابعادی ساختمان، سرعت موج برشی، محتوای فرکانسی ، میرایی، و شتاب مدلهای سازه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. باتوجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مدفون بودن سازه باعث کاهش اثرات اندرکنش خاک سازه در سازه‌ها می‌گردد و این کاهش در سازه‌های با عمق مدفون شدگی بیشتر شدیدتر است.

تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

پاسخ دهید