تاخیر  در پروژه های عمرانی – علت ها و تجارب

این کتاب عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های عمرانی توسط دکتر یونس کاویانی تالیف شده است و ناظر علمی این اثر نیز دکتر کامبیز مصطفی پور است که در شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است. در مقدمه این کتاب امده است:

با توجه به محدود بودن منابع در اختيار شهرداری تهران و بازار رقابتي شديد پيشگيری از هدر رفت سرمایه های ملی و کاهش خسارات ناشی از تأخیر پروژه ها به موضوعی اساسی تبدیل شده است. ريشه يابی علل تأخیر در پروژه های به انجام رسيده می‌تواند منجر به ارائه راهكارهای مؤثر شود و سهم عوامل مؤثر را به منظور کنترل مشخص نمايد. نگاهی کوتاه به پروژه های عمرانی برنامه چهارم توسعه کشور بيانگر اين است که حدود 20 هزار از پروژ ههای عمرانی ناتمام مانده و به برنامه چهارم موکول شده است که از اين تعداد 4296 پروژه عمرانی و 16178 پروژه ملي بوده اند.

با توجه به حجم وسيع اين پروژه ها اطلاع از شاخص‌های دقيق به منظور ارزيابی عوامل مؤثر بر تاخیر در پروژه های عمرانی از اهميت بسياري برخوردار است. بنابراين يكي از متداول ترین مسائل در مديريت پروژه های شهرداري تهران مشكل تأخیر در پروژه هاست.

+ دانلود

 

این مطلب را از دست ندهید : میزان حقوق کارشناس کنترل پروژه

 

در این کتاب مباحث زیر تشریح شده است :

 • مقدمه
 • اهداف اصلی پژوهش
 • تعاریف و مفاهیم
 • بررسی تجارب جهانی و مروری بر ادبیات موجود
 • عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی (تجارب سایر کشورها)
 • تأخیر در پروژه های عمرانی و عوامل مؤثر بر آن – جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالعات خارجی
 • عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی با تأکید بر پروژه های داخلی
 • تأخیر در پروژه های عمرانی و عوامل مؤثر بر آن
 • جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالب مطالعات داخلی
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • و …