تاخیر در پروژه های عمرانی – علت ها، موانع و تجارب

کتاب عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های عمرانی تالیف شده توسط دکتر یونس کاویانی در شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است. در مقدمه این کتاب چنین آمده است.

با توجه به محدود بودن منابع در اختیار شهرداری تهران و بازار رقابتی شدید پیشگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و کاهش خسارات ناشی از تأخیر پروژه ها به موضوعی اساسی تبدیل شده است. ریشه یابی علل تأخیر در پروژه های به انجام رسیده می‌تواند منجر به ارائه راهكارهای مؤثر شود و سهم عوامل مؤثر را به منظور کنترل مشخص نماید. نگاهی کوتاه به پروژه های عمرانی برنامه چهارم توسعه کشور بیانگر این است که حدود 20 هزار از پروژ ههای عمرانی ناتمام مانده و به برنامه چهارم موکول شده است که از این تعداد 4296 پروژه عمرانی و 16178 پروژه ملی بوده اند.

با توجه به حجم وسیع این پروژه ها اطلاع از شاخص‌های دقیق به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر تاخیر در پروژه های عمرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین یكی از متداول ترین مسائل در مدیریت پروژه های شهرداری تهران مشكل تأخیر در پروژه‌ها است.

در این کتاب مباحث زیر تشریح شده است

 • مقدمه
 • اهداف اصلی پژوهش
 • تعاریف و مفاهیم
 • بررسی تجارب جهانی و مروری بر ادبیات موجود
 • عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی (تجارب سایر کشورها)
 • تأخیر در پروژه های عمرانی و عوامل مؤثر بر آن – جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالعات خارجی
 • عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی با تأکید بر پروژه های داخلی
 • تأخیر در پروژه های عمرانی و عوامل مؤثر بر آن
 • جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالب مطالعات داخلی
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • و …

این مطلب را از دست ندهید: میزان حقوق کارشناس کنترل پروژه