دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راهسازی

در این مجموعه تهیه ساختار شکست راهسازی تحویل شدنی‌های عملیاتی پروژه‌ های راهسازی در حوزه خدمات ساخت شامل ساخت زیر پروژه‌های مسیر، پل، تونل به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه و مصالح پایکار آن‌ ها، به‌ صورت استاندارد و جامع تا سطح ردیف‌ های فهرست‌ بها آورده شده است.

در تهیه ساختار شکست مذکور برای هر یک از تحویل شدنی‌ های اصلی عملیاتی کلیه حالت‌ های ممکن از جمله تنوع در نوع و جنس مصالح، تنوع در ابعاد و اندازه‌ ها، تنوع در روش ساخت، تنوع در محل و شرایط پروژه و … در نظر گرفته شده است، تا بتوان یک ساختار شکست تیپ که همه‌ی انواع پروژه‌ ها را پوشش دهد، تهیه کرد.

با توجه به این‌ که در ساختار شکست عملیات پروژه‌ های راهسازی (ضابطه حاضر)، کلیه تحویل شدنی‌ های اصلی عملیاتی و حالات مختلف آن نیز آورده شده است، لازم است با توجه به پروژه و ویژگی‌های آن برای هر زیر پروژه، تحویل شدنی‌ ها و حالت‌ های مورد نیاز از این ساختار شکست تیپ ارایه شده انتخاب و ساختار شکست مربوط به آن تهیه گردد.

فهرست مطالب دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راهسازی

 1. دستورالعمل کاربرد
 2. ساختار شکست کار
  1. شکست کار پروژه WBS
  2. حوزه خدمات
  3. تحویل شدنی
  4. بسته کاری
  5. فعالیت
  6. الزامات ساختار شکست کار
  7. مشخصات کلی قابل نمایش هریک از عناصر ساختار شکست
  8. روش تهیه ساختار شکست
   1. روش تهیه ساختار شکست طرح تا پروژه
   2. روش تهیه ساختار شکست پروژه تا فعالیت
  9. روش برآورد
   1. روش برآورد طرح و پروژه
   2. روش برآورد تحویل شدنی ها و پروژه
  10. شماره گذاری ساختار شکست کار

پیوست شماره 1- ساختار شکست تیپ عملیات راهسازی – اجرای مسیر
پیوست شماره 2- ساختار شکست تیپ عملیات راهسازی – اجرای پل
پیوست شماره 3- ساختار شکست تیپ عملیات راهسازی – اجرای تونل
پیوست شماره 4- ساختار شکست تیپ عملیات راهسازی – تجهیز و برچیدن کارگاه
پیوست شماره 5- ساختار شکست تیپ عملیات راهسازی – مصالح پای کار