دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های پیشنهادی در مناقصات

همواره یکی از دغدغه های کارفرمایان (و البته پیمانکاران خوش نام) برنده شدن شرکت هایی در مناقصه بود که کمترین قیمت (در بسیاری مواقع غیرمنطقی) را ارائه می کردند. این شرکت ها مناقصه را با قیمتی پایین برنده شده و با دریافت پیش پرداخت و زخمی کردن پروژه، از آنجایی که قیمت ها پایین بوده و پروژه ضرر ده می شد، کارفرما را با مشکلات عدیده ای از قبیل متوقف شدن کار، ادعاهای غیرمنطقی و غیره به منظور جبران ضرر پروژه مواجه می کردند، در این راستا دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های پیشنهادی در مناقصات از سوی سازمان برنامه بودجه ارائه گردید.

این مطلب را از دست ندهید: اکسل شاخص های تعدیل

دامنه کاربرد دستورالعمل

تلاش های انجام شده در خصوص پیش ارزیابی پیمانکاران، یا برگزاری مناقصات به صورت دو مرحله ای و تاثیر دادن امتیاز فنی بازرگانی در تراز کردن قیمت و انتخاب پیمانکار، همه در راستای حذف قیمت های کم غیر منطقی و انتخاب شدن پیمانکاری با توانمندی و اعتبار بیشتر (حتی با قیمتی کمی بالاتر) بوده است. با این وجود بسیار از مناقصات بدون ارزیابی یا تراز کردن قیمت‌ها بر اساس امتیاز فنی بازرگانی صورت می گرفت و وجود بخشنامه‌ای برای حذف پیمانکارانی که قیمت های غیرمنطقی ارائه می دادند به شدت احساس می شد.

در تاریخ ۹۱/۰۸/۱۴ بخشنامه ای تحت عنوان «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله‌ای» توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی منتشر گردید که توانسته است دغدغه فوق را تا حدی برطرف نماید. به طور کلی این بخشنامه یک دستورالعمل برای:

  • تعیین یک دامنه قیمت بر مبنای یک میانیابی آماری از قیمت های پیشنهادی است.
  • قیمت های پیشنهادی که داخل این دامنه قرار بگیرند متناسب تشخیص داده می شوند.
  • قیمت های خارج از دامنه نامتناسب بوده و حذف خواهند شد.