ساخت ستون دوبل (روش جف – ورق سرتاسری – بست های موازی)

ساخت ستون دوبل ممکن است برحسب نیاز از اتصال انواع پروفیل‌های مختلف ساخته می‌شوند؛ که رایج‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از :

 1. اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن
 2. اتصال دو پروفیل با یک ورق سرتاسری روی بال‌ها
 3. اتصال دو پروفیل با قیدهای موازی و یا مورب ( ستون مشبک)

کارگاه اسکلت فلزی

اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن

ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف (شاسی) به هم می‌چسبانند؛ سپس دو سر و وسط ستون را جوش می‌دهند و ستون را برمی‌گردانند و مانند قبل جوشکاری می‌کنند. همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می‌دهند و به ترتیب جوش‌کاری ادامه می‌یابد تا جوش موردنیاز ستون تأمین گردد. این شیوه جوش‌کاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد در حین جوش‌کاری ممتد است.

 • حداکثر فاصله بین طول‌های جوش در طول ستون به‌صورت غیر ممتد نباید از 30 سانتی‌متر تجاوز کند. (در عمل برای انجام جوش منقطع، یک الکترود آب‌شده و نوار جوشی در حدود 10 تا 15 سانتیمتر ایجاد می‌نماید. فاصله دو قطعه جوش به‌اندازه یک الکترود یعنی حدود 30 سانتیمتر منظور می‌شود.
 • طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر با بزرگ‌ترین عرض طول مؤثر و هر قطعه از جوش منقطع نباید از 4 برابر بعد جوش یا 40 میلی‌متر کمتر باشد.
 • تماس میان بدنه‌ی دو پروفیل نباید از یک شکاف 1.5 میلی‌متری تجاوز کند. اگر این شکاف (بادخور) از 1.5 میلی‌متر بیشتر، اما از 6 میلی‌متر کمتر باشد و بررسی‌های فنی نیز نشان دهد که مساحت کافی برای تماس وجود ندارد، دران صورت، این بادخور باید با مصالح پرکننده‌ی مناسب شامل تیغه‌های فولادی باضخامت ثابت پر شود.

ساخت ستون دوبل

این مطلب را از دست ندهید : نحوه نصب ستون های فلزی

ساخت ستون دوبل با یک ورق سرتاسری روی بال

 • در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می‌شود تا مقطع مرکب تشکیل بدهد
 • فاصله جوش‌های منقطع (غیر ممتد) که ورق را به نیم‌رخ‌ها متصل می‌کنند، نباید از 30 سانتی‌متر بیش‌تر شود.
 • حداکثر فاصله فوق‌الذکر در مورد فولاد معمولی 22t است. (ضخامت ورق = t)

(۱۰-۲-۲-۲-۲-الف) گفته‌شده که برای فشرده بودن مقطع بال‌ها به‌طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان‌ها متصل باشند؛ که جوش منقطع این بند را اقناع نمی‌نماید چون به‌طور سراسری اجزا را متصل نمی‌کند»

ساخت ستون دوبل با یک ورق سرتاسری روی بال

ساخت ستون دوبل با قیدهای موازی یا مورب (ستون مشبک)

متداول‌ترین نوع ستون در ایران ستون‌های مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدیگر قرار می‌گیرند و قیدهای افقی یا چپ و راست که وظیفه اصلی‌شان انتقال نیروی برشی بین نیم‌رخ‌هاست، این دونیم رخ را به هم متصل می‌کنند. البته بسته‌ای چپ و راست که شکل‌های مثلثی را به وجودمی آورند، دارای مقاومت بهتری نسبت به بسته‌ای موازی می‌باشند. در مورد این‌گونه ستون‌ها، به‌ویژه ستون‌ها با بسته‌ای موازی نکات زیر را بایستی رعایت کرد.

 • طول وصله، حداقل به فاصله مرکز تا مرکز دونیم رخ باشد.
 • ضخامت تسمه از 40/1 طول ان کمتر نباشد.
 • در اطراف کلیه تسمه‌ها و در سطح تماس با بال نیم‌رخ‌ها عمل جوش‌کاری انجام گیرد. (مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نباید از طول صفحه کم‌تر شود).
 • فاصله قیدها و ابعاد ان بر اساس محاسبات فنی تعیین می‌شود.
 • در قسمت انتهایی ستون، باید حتماً از ورقی با طول حداقل برابر با عرض ستون استفاده کرد تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی برای اتصال بادبندهای فلزی به ستون به وجودید.
 • در محل اتصال تیر به ستون لازم است قبلاً ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال‌های ستون جوش شده باشد.

این مطلب را از دست ندهید : نحوه نصب تیرهای فلزی

ساخت ستون دوبل با قیدهای موازی