شناوری فعالیت ها در MS Project

در فیلم آموزشی بالا نحوه چگونگی نمایش و تنظیمات شناوری فعالیت ها در MS Project و در نمای گانت چارت شرح داده شده است.