ضریب های منطقه پیمانکاری فهرست پایه

0

ضریب های منطقه پیمانکاری فهرست پایه

بخشنامه شماره 94/69416 مورخ 1394/04/30 با موضوع ضریب های منطقه پیمانکاری حاوی ضرایب منطقه ای رشته های:

  • ابنیه
  • تاسیسات برقی
  • تاسیسات مکانیکی و …

در قالب فایل پی دی اف می‌توانید دانلود کنید.

+ دانلود

کاربرد ضریب های منطقه پیمانکاری

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی کشور و به منظور فراهم نمودن بستری متعادل جهت توزیع همگن قیمت ها و بهای واحد آیتم های فهرست بها در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، بخشنامه ضرایب منطقه ای امور پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ گردیده است.

توزیع نامتقارن قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی در نقاط مختلف کشور که به دلیل عدم دسترسی پیمانکاران و مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی به منابع انسانی و مصالح مناسب در بخش های مختلف می باشد. پرواضح است که قیمت های تمام شده تهیه مصالح در مناطق دورافتاده و صعب العبور به مراتب بیتشر از مصالح مشابه در مناطق شهری نظیر تهران و مشابه آن می باشد.

 

  1. ضريب منطقه‌ای صرفاً به پروژه‌هایی كه اسناد مناقصه آن‌ها (ارجاع كار) بعد از ابلاغ اين بخشنامه منتشر می‌شود، قابل‌اعمال می‌باشد.
  2. به كارهايي كه اسناد مناقصه آنها منتشر شده يا پيما نهايي كه پيش از تاريخ اين بخشنامه منعقد شده اند، ضريب منطق هاي موضوع اين بخشنامه تعلق نمی‌گيرد.
  3. برای پروژ ه هايي كه در مناطق مختلف قرار می‌گيرند، نظير پروژ ه های خطی، ضريب منطقه ای براساس ميانگين وزنی ضريب های منطقه ای به نسبت حجم كار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار می‌گيرد.
  4. محدوده جغرافيايی استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسيمات كشوری می‌باشد.

 


 

 

پاسخ دهید