ضریب های منطقه پیمانکاری فهرست پایه

بخشنامه شماره 94/69416 مورخ 1394/04/30 با موضوع ضریب های منطقه پیمانکاری حاوی ضرایب منطقه ای رشته های فهرست بها در زیر برای دانلود قرار داده شده است.

کاربرد ضریب های منطقه پیمانکاری

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی کشور و به منظور فراهم نمودن بستری متعادل جهت توزیع همگن قیمت ها و بهای واحد آیتم های فهرست بها در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، بخشنامه ضرایب منطقه ای امور پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ گردیده است.

توزیع نامتقارن قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی در نقاط مختلف کشور که به دلیل عدم دسترسی پیمانکاران و مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی به منابع انسانی و مصالح مناسب در بخش های مختلف می باشد. پر واضح است که قیمت های تمام شده تهیه مصالح در مناطق دور افتاده و صعب العبور به مراتب بیتشر از مصالح مشابه در مناطق شهری نظیر تهران و مشابه آن می باشد.

  1. ضريب منطقه‌ای صرفاً به پروژه‌هایی كه اسناد مناقصه آن‌ها (ارجاع كار) بعد از ابلاغ اين بخشنامه منتشر می‌شود، قابل‌اعمال می‌باشد.
  2. به كارهايی كه اسناد مناقصه آنها منتشر شده يا پيمان هايی كه پيش از تاريخ اين بخشنامه منعقد شده اند، ضريب منطقه‌ای موضوع اين بخشنامه تعلق نمی‌گيرد.
  3. برای پروژه‌هايی كه در مناطق مختلف قرار می‌گيرند، نظير پروژه‌های خطی، ضريب منطقه‌ای براساس ميانگين وزنی ضريب های منطقه‌ای به نسبت حجم كار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار می‌گيرد.
  4. محدوده جغرافيايی استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسيمات كشوری است.

 

این مطلب را از دست ندهید: نحوه تهیه و تصویب آیتم های ستاره دار