غیر فعال کردن فعالیت ها در msp

در این فیلم آموزشی کوتاه مهندس ابدالی نکاتی در مورد غیر فعال کردن فعالیت ها msp در یک برنامه زمان بندی را شرح خواهند داد.