فهرست بهای کارهای خاص – دانلود بخشنامه شماره 34000

0

نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

در اجرای مفاد بندهای (پ) و (و) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 2232 مورخ 23/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، به پیوست، دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص ، در (2) صحفه و (10) ضمیمه، که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود تا هنگام براورد و قبل از واگذاری کار (از طریق برگزاری مناقصه و یا ترک تشریفات مناقصه) و با رعایت موارد زیر، ملاک عمل قرار گیرد.

 

ضوابط بر فهرست بهای کارهای خاص

  1. فهرست بهای کارهای خاص قبل از ارسال برای شورای عالی فنی، لازم است به تأیید کمیته قیمت و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد.
  2. درخواست تصویب فهرست بهای کارهای خاص، با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل طرح و بررسی در شورا است.
  3.  مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های غیرپایه نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیفهای غیرپایه بیشتر شود.
  4. استفاده از فهرست بدون قیمت (سفید) پس از اخذ مجوز لازم از شورای عالی فنی و قبل از برگزاری مناقصه عمومی و با واگذاری کار میسر خواهد بود. در این حالت نیز لازم است دفترچه کامل قیمت و مقادیر، همراه با سایر مدارک و مستندات مشخص شده در این دستورالعمل با مهر و امضاهای لازم، به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال شود.

+ دانلود

 

تعریف کارهای خاص

کارهای خاص (در پروژه های پیمانکاری)

به رشته کارهایی اطلاق می شود اعم از اینکه:

  • در ان رشته کار قیمت پایه ابلغ نشده باشد
  • در صورت ابلاغ قیمت پایه در ان رشته، جمع براورد اقلام غیر پایه ان نسبت به براورد کل بر اساس فهرست (فهرست های) پایه مورد استفاده (اخرین فهرست پایه ابلاغی لازم‌الاجرا در زمان تهیه براورد) بیش از هشتاد (80) درصد باشد.

فهرست بهای کارهای خاص

مجموعه (مشابه فهرست های بهای واحد پایه) حاوی کلیات، مقدمه فصل ها، فصل ها، ردیف های اقلام کار هر فصل (شامل ستون های شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ) و پیوست لازم

 


 

 

پاسخ دهید