منحنی پیشرفت پروژه در ms project

منحنی پیشرفت پروژه در ms project نموداری است که پیشرفت یک پروژه را در واحد زمان و براساس یک معیار نمایش می دهد به کمک این منحنی پیشرفت میتوانید وضعیت پیشرفت برنامه ای پروژه وپیشرفت واقعی پروژه را بصورت یک نمودار داشته واین دو وضعیت را با هم مقایسه کنید.

منحنی پیشرفت پروژه در ms project

از قابلیت های جدید نرم افزار ام اس پراجکت این است که میتوانید منحنی پیشرفت را درون نرم افزار مشاهده کنید برای یادگیری کامل کافیست این فیلم 5 دقیقه ای را دانلود کنید.