نحوه تهیه و تصویب آیتم های ستاره دار – دانلود بخشنامه 34001

به پیوست دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب آیتم های ستاره دار بخشنامه 34001 که در 2 صفحه و 9 ضمیمه، به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ می‌شود، تا هنگام برآورد هزینه و قبل از واگذاری کار (از طریق برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه) و با رعایت موارد زیر، ملاک عمل قرار گیرد.

  1. ردیف‌های ستاره‌دار منحصراً در کارهایی که برآورد آنها بر اساس قیمت‌های پایه ابلاغی توسط این سازمان، تهیه می‌شود موضوعیت می‌یابند.
  2. ردیف‌های ستاره‌دار قبل از ارسال برای شورای عالی فنی، پس از تائید کمیته قیمت به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد.
  3. درخواست تصویب ردیف های ستاره دار؛ با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل طرح و بررسی در شورا است.
  4. شرایط و سقف (درصد) برآورد مبلغ ردیف‌های ستاره دار نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست پایه مورد استفاده، تابع دستورالعمل کاربرد فهرست مورد نظر، با توجه به نحوه واگذاری کار می‌باشد. چنانچه برای برآورد هزینه اجرای کارهای پبیش از یک رشته فهرست پایه استفاده شود، شرایط یاد شده تابع دستورالعمل کاربرد هر فهرست بطور جداگانه خواهد بود.
  5. ردیف‌های درج شده در یک رشته فهرست پایه، صرفاً برای همان رشته پایه تلقی می‌شود. مگر آنکه در فهرست‌های پایه مورد عمل، استفاده از ردیف های پایه سایر فهرست ها تجویز شده باشد.
  6. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار در هر رشته فهرست پایه مورد استفاده، نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همان رشته، در برآورد منظم به پیمان، بیشتر شود.

آیتم بدون قیمت

 

آیتم ستاره دار چیست؟

در زمان انجام برآورد مهندسین مشاور به عملیاتی برخورد می‌کنند که در فهرست‌بهای منظم آن مناقصه شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد که قیمت واحد و هزینه آن عملیات را آنالیز می‌نماید و پس از تصویب کارفرما در فهرست بهای منضم به مناقصه (قرارداد آینده) می گنجاند. این آیتم ها به ایتم های ستاره دار موسومند. از این رو آیتم های فهرست را به نام ردیف‌های پایه و آیتم های ستاره دار را به نام ردیف های غیر پایه می شناسیم.

  • تذکر: میزان ردیف‌های غیر پایه از نظر ریالی حداکثر 20 درصد مبلغ هر رشته است. (ابنیه جدا و …)
  • تذکر: کارفرما در مورد نحوه تهیه و تصویب آیتم های ستاره دار و قیمت نظر می‌دهد.