نحوه تهیه و تصویب ایتم های ستاره دار – دانلود بخشنامه 34001

به پیوست دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ایتم های ستاره دار – دانلود بخشنامه 34001 که در 2 صفحه و 9 ضمیمه، که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ می‌شود، تا هنگام براورد هزینه و قبل از واگذاری کار (از طریق برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه) و با رعایت موارد زیر، ملاک عمل قرار گیرد:

 

  1. ردیف‌های ستاره‌دار منحصراً در کارهایی که براورد انها بر اساس قیمت‌های پایه ابلاغی توسط این سازمان، تهیه می‌شود موضوعیت می‌یابند.
  2. ردیف‌های ستاره‌دار قبل از ارسال برای شورای عالی فنی، پس از تائید کمیته قیمت به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد.
  3. درخواست تصویب ردیف های ستاره دار؛ با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل طرح و بررسی در شورا است.
  4. شرایط و سقف (درصد) براورد مبلغ ردیف‌های ستاره دار نسبت به جمع مبلغ براورد ردیف های فهرست پایه مورد استفاده، تابع دستورالعمل کاربرد فهرست مورد نظر، با توجه به نحوه واگذاری کار می‌باشد. چنانچه برای براورد هزینه اجرای کارهای پبیش از یک رشته فهرست پایه استفاده شود، شرایط یاد شده تابع دستورالعمل کاربرد هر فهرست بطور جداگانه خواهد بود.
  5. ردیف های درج شده در یک رشته فهرست پایه، صرفا برای همان رشته پایه تلقی میشود. مگر انکه در فهرست های پایه مورد عمل، استفاده از ردیف های پایه سایر فهرست ها نجویز شده باشد.
  6. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار در هر رشته فهرست پایه مورد استفاده؛ نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همان رشته، در براورد منظم به پیمان؛ بیشتر شود.

دانلود

ایتم ستاره دار چیست؟

در زمان انجام براورد مهندسین مشاور به عملیاتی برخورد می کند که در فهرست بهای منظم آن مناقصه شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد که قیمت واحد و هزینه آن عملیات را آنالیز می نماید و پس از تصویب کارفرما در فهرست بهای منضم به مناقصه (قرارداد آینده) می گنجاند. این آیتم ها به ایتم های ستاره دار موسومند. از اینرو آیتم های فهرست را به نام ردیفهای پایه و آیتم های ستاره دار را به نام ردیف های غیر پایه می شناسیم.

تذکر: میزان ردیف‌های غیر پایه ازنظر ریالی حداکثر 20 درصد مبلغ هر رشته است. (ابنیه جدا و …)

تذکر: کارفرما در مورد نحوه تهیه و تصویب ایتم های ستاره دار و قیمت نظر می‌دهد.

 

نحوه تهیه و تصویب ایتم های ستاره دار

نحوه تهیه و تصویب ایتم های ستاره دار