آموزش تعریف چارت سازمانی در پریماورا

یکی از قابلیت های نرم افزار پریماورا ؛ تعریف چارت سازمانی (obs) می‌باشد. به همین منظور برای شما در یک فیلم آموزش 6 دقیقه ای، به تعریف چارت سازمانی  یک شرکت فنی و مهندسی در نرم افزار پریماورا می‌پردازیم.

آموزش تعریف چارت سازمانی در پریماورا