اکسل شاخص تعدیل

فایل اکسل شاخص‌های تعدیل در برگیرنده کلیه شاخص های منتشر شده سازمان از سال 1380 تا کنون است.