آزمایش لس آنجلس (فیلم تعیین درصد سایش مصالح سنگی)

آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاوت سائیدگی دانه‌های سنگی درشت دانه کوچکتر از 37.5 میلی‌متر را به وسیله دستگاه لس آنجلس شرح می‌دهد. همانطور که گفته شد این آزمایش در مورد تعیین درصد سایش مصالح سنگی است که در روسازی کاربرد دارد.

شرح آزمایش لس آنجلس سنگ

آزمایش لس آنجلس به منظور سنجش مقاومت سنگدانه‌های معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش انجام می‌شود. ماشین لس آنجلس یک استوانه فولادی دوار است که در آن تعداد مشخصی گلوله فولادی ریخته شده است. تعداد گلوله‌ها به دانه بندی نمونه مورد آزمایش بستگی دارد.

هنگامی که استوانه می‌چرخد، یک پره‏، نمونه و گلوله‌ها را با خود به بالا برده و از آنجا آنها را به طرف مقابل استوانه می‌ریزد. به این ترتیب اثر ضربه و لهیدگی ایجاد می‌شود. سپس محتوای استوانه ضمن سائیده شدن در داخل آن حرکت می کنند تا بار دیگر  به پره برخورد کرده و این سیکل تکرار گردد. بعد از آنکه استوانه به تعداد دورهای مشخصی چرخید، محتوای آن را خارج کرده و مصالح سنگی را از الک عبور می‌دهند تا درصدی را که به صورت خاک در آمده است، مشخص کنند.

کاربرد آزمایش تعیین درصد سایش مصالح سنگی

به طور وسیعی برای تشخیص کیفیت نسبی و قابلیت مصالح سنگی که دارای ترکیبات معدنی مشابهی بوده و از منابع مختلفی تهیه شده‌اند، به کار برده می‌شود. نتایج این آزمایش را نمی‌توان بدون بررسی‌های لازم به عنوان یک معیار معتبر برای مقایسه بین مصالح سنگی که ساختمان، منبع و ترکیبات متفاوتی دارند، به کار برد.

وسایل مورد نیاز

 • الک: با مشصات استاندارد ASTM E11.
 • ترازو: با دقت 0.1 درصد وزن نمونه مورد آزمایش.
 • گلوله: گلوله‌ها باید از فولاد و با قطر متوسط 46.8 میلی‌متر و وزن 390 تا 445 گرم باشند.

آزمایش لوش آنجلس

مشخصات دستگاه لس آنجلس

 • ماشین از یک استوانه فولادی توخالی که دو انتهای آن بسته است تشکیل می‌شود.
 • قطر داخلی سیلندر 5 ± 711 میلیمتر و طول داخلی آن 5±508 میلی‌متر است.
 • استوانه باید روی انتهای میله‌هایی که به دو قاعده آن متصل گردیده‌اند، سوار شود.
 • استوانه باید حول محور، بطور افقی دوران نماید و خطا در شیب محور آن نباید بیش از 1 درصد باشد.
 • دستگاه آزمایش باید به نحوی تنظیم شده باشد که سرعت دوران آن یکنواخت باشد.
 • در صورتی که از نبشی به عنوان پره استفاده شده است، جهت حرکت باید به گونه‌ای باشد که محتوای ماشین روی سطح داخلی نبشی جمع شود.

گلوله‌ها با توجه به دانه بندی نمونه مورد آزمایش باید مطابق جدول زیر انتخاب شوند.

وزن گلوله‌ها برحسب گرم تعداد گلوله‌ها دانه بندی
5000 ± 25 12 A
4584 ± 25 11 B
3330 ± 25 8 C
2500 ± 25 6 D

نمونه آزمایش

نمونه کارگاهی باید مطابق دستور العمل استاندار آزمایش لس آنجلس ASTM D75 برداشته شود و اندازه‌های مناسب آن مطابق استاندارد ASTM C702 برای آزمایش تفکیک گردد. نمونه آزمایش باید شسته شده و داخل کوره در دمای 221 تا 230 درجه فارنهایت (105 تا 110 درجه سلسیوس) تا رسیدن به وزن ثابت، خشک شود. نمونه باید به قسمت‌های متعددی با اندازه‌های متفاوت تفکیک شده و مطابق رده بندی ارائه شده باشد. قبل از آزمایش باید وزن نمونه با دقتی نزدیک به یک گرم ثبت گردد.

تعیین درصد سایش مصالح سنگی

روش آزمایش تعیین مقاومت سائیدگی مصالح سنگی

 • نمونه را در ماشین لس آنجلس ریخته و ماشین با سرعت 30 تا 33 دور در دقیقه، 500 دور بچرخانید. سپس مصالح را از ماشین خارج کرده و ابتدا آن را از الک 1.7 میلیمتر (نمره 12) عبور دهید.
 • سپس دانه‌های عبور کرده از این الک را طبق استاندارد ASTM 136 از الک 1.7 میلی‌متر عبور دهید.
 • مصالح درشت تر از 1.7 میلی‌متر را شسته و در داخل کوره در دمای  105 تا 110 درجه سلسیوس (221 تا 230 درجه فارنهایت) تا رسیدن به وزن ثابت، خشک نمائید.
 • سپس وزن مصالح خشک شده را با دقت یک گرم تعیین کنید.

محاسبات آزمایش لس آنجلس

وزن مصالحی را که از دست رفته است (تفاوت بین وزن ابتدایی و وزن نهایی نمونه مورد آزمایش) را به صورن درصدی از وزن اولیه نمونه محاسبه کنید. این مقدار به عنوان درصد از دست رفته ذکر می شود.

واحد مقدار شرح ردیف
گرم W1 وزن اولیه نمونه خشک. 1
گرم W2 وزن نمونه خارج شده از ماشین لس آنجلس که الک شده است. 2
درصد در مصالح از دست رفته 100×[W1/(W1-W2)] 3