ازمایش نمونه برداری بتن (فیلم)

0

ازمایش نمونه برداری بتن (فیلم)

در این فیلم به خوبی نحوه نمونه برداری بتن به نمایش درامده است.برای اندازه گیری مقاومت فشاری بتن، نمونه هایی از آن تهیه و تا عمر معین درآزمایشگاه نگهداری می شود روند کسب مقاومت بتن تحت تأثیر دو عامل است

۱- زمان              ۲- دما

مقاومت بتن با پیشرفت هیدراسیون سیمان افزایش می یابد. روند هیدراسیون سیمان نیز با گذشت زمان همچنین افزایش دما زیاد می شود. در نتیجه مقاومت بتن را میتوان به صورت تابعی از ترکیب دما- زمان بیان کرد و از آنجا که مقاومت بتن به هر دو عامل عمر و دما بستگی دارد، میتوان گفت که مقاومت تابعی از(دما × فاصله زمانی) است و حاصل این انتگرال را بلوغ بتن می نامند.

برای ثابت نگاه داشتن تأثیر دما بر مقاومت بتن تمام نمونه ها را در دمای  نگهداری می کنند. مقاومت بتن معمولاً در عمر های ۳ ، ۷ ، ۲۸ روزه تعیین می شود. مبنای پذیرش بتن، آزمایش مقاومت در عمر ۲۸ روزه و در دمای است مقاومت در عمر های دیگر(مثلاً ۷ روزه) تنها برای به دست آوردن تخمینی از مقاومت ۲۸ روزه به کار می رود و نمی تواند مبنای رد یا قبول بتن باشد. مقاومت ۷ روزه تقریباً ۷/۰ تا ۸/۰ مقاومت ۲۸ روزه است.

هیچ گونه اهمیت عملی در انتخاب عمر ۲۸ روزه وجود ندارد توجیه ساده این موضوع در این است که چون روند کسب مقاومت سیمان کند است، توصیف مقاومت باید بر اساس بتنی باشد که در آن بخش عمده ای از هیدراسیون سیمان اتفاق افتاده است. انتخاب به خصوص مضربی از هفته ها به احتمال قوی بر این اساس می باشد که آزمایش درجاریختن بتن در روزهای کاری هفته واقع شود.

مقاومت مشخصه مقاومتی است که ۹۵ درصد نمونه ها مقاومتی بالاتر از آن دارند و تنها ۵ درصد از کلیه نتایج آزمایش می توانند در زیر این مقدار قرار گیرند.

فیلم ازمایش نمونه برداری بتن

پاسخ دهید