بتن ریزی سقف – فیلم

0

بتن ریزی سقف – فیلم

بتن ریزی سقف های تیرچه بلوک پروژه به دو صورت، به کمک پمپ و یا تاور کرین بسته به موقعیت مکانی و زمانی کار ریخته می شود. به منظور جلوگیری از تغییرات در ضخامت سقف بتن ریزی شده که خود باعث وارد آمدن بار مرده اضافی یا کمبود مقاومت بتن به جهت کمبود حجم آن می گردد و نیز ایجاد سطح یکنواخت در سطح  کف سازه در حین بتن ریزی همواره ارتفاع تمامی نقاط بتن ریزی شده کنترل می گردد.

حفاظت بتن ریخته شده

مرحله بعدی حفاظت بتن سقف اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن است که به منظورحین اجرای سطحی یکنواخت و بدون ترک باید ترتیبی فراهم آورد تا سطح بتن از رفت و امد مربوط به این کار آسیب ظاهری نبیند.

از دیگر مراحل بسیار مهم مراحل آغازین و پایانی عملیات بتن ریزی است در مرحله آغاز عملیات بتن ریزی می بایست شرایطی فراهم آورد تا لوله های پمپاژ بتن آماده انتقال بتن گردد. بدین منظور در ابتدا با توجه به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و… طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان توسط پمپ بتن در داخل لوله ها جریان می یابد، اما باید توجه داشت که این دوغاب سیمان یه هیچ وجه اجازه ورود به سطح بتن ریزی را ندارد و باید به نحوی از محیط عملیات خارج گردد.

محصور کردن اطراف محل بتن ریزی

از جمله موارد حفاظت محیطی بتن جلوگیری از وزش باد در محوطه بتن ریزی شده می باشد. زیرا که خود عامل تبخیر غیر طبیعی رطوبت بتن بوده و موجب ایجاد ترک می شود. با محصور کردن اطراف محل بتن ریزی با پوشش مناسب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط کار از بقیه محیط جدا شده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف منطقه عملیات بتن ریزی نیز تا حد مطلوبی تامین می گردد.

با توجه به سطح بسیار زیاد بتن ریزی در هر سقف – حدود ۹۰۰ متر مربع – نیاز می باشد که در هر مرحله لوله های پمپ بتن در حین بتن ریزی باز شده و در مسیر جدید مجددا بسته شود که انتخاب محل انجام این کار به نحوی که مراحل انجام کار کمتر شده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن ریزی برسد و در عین حال هماهنگی بین پمپ محل  و محل لوله کشی از مسائلی بود که قبل از انجام عملیات بتن ریزی سقف نیاز به برنامه ریزی دارد.

نظر مبحث نهم در باره بتن ریزی سقف ها

باید محموله های بتن در نقاط مختلف سقف به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شود.

همچنین بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به طور افقی در طول قالب حرکت داده شود.

در واقع باید بتن ریزی در یک جهت و به طور متوالی انجام شود.

فیلم بتن ریزی سقف

 

پاسخ دهید