آزمایش کشش بتن

آزمایش کشش بتن به منظور تعیین مقاومت کششی تک محوری غیرمستقیم یک نمونه سنگ می باشدکه تحت عنوان تست برزیلی معروف است. در واقع یک تنش کششی بر سنگ اعمال شده و تنش دیگری که مقدار آن حداکثر سه برابر تنش اصلی کششی، به صورت فشاری اعمال می گردد. در این صورت در تنش کششی تک محوری شکست کششی حاصل می شود.

وسایل مورد نیاز

۲-۱- دو صفحه بارگذاری فولادی

۲-۲- دستگاه آزمایش جهت اعمال فشار

۲-۳- جایگاه کروی ماشین آزمایش

شرح مراحل آزمایش

۳-۱- نمونه مورد آزمایش به صورت سیلندری باشد طوری که ارتفاع نمونه طبق استاندارد ISRM 77 برابر قطر نمونه باشد و قطر نمونه حداقل به اندازه مغزه Nx (54 میلیمتر) کمتر نباشد.

۳-۲- سر و ته نمونه باید کاملاً صاف باشد.

۳-۳- نمونه را زیر دستگاه مقاومت فشاری به صورت خوابیده قرار می دهیم.

۳-۴- پس از قرار دادن نمونه در مقر کروی دو صفحه بارگذاری بایستی به موازات یکدیگر باشد

محاسبات و نتایج

۴-۱-

Ϭt=

به طوری که:

Ϭt =مقاومت کششی (Mpa)

P =میزان بار وارده در شکست (N)

t = ضخامت نمونه (mm)

Dt = قطر نمونه (mm)

L =طول نمونه (mm)

Ϭt=2P/(pDL)

در ادامه شما را به دیدن فیلم این ازمایش دعوت میکن