تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

تاثیر ساختگاه در شدت زلزله در طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهم‌ترین پارامترهای مطرح‌ شده در تمام آیین‌نامه‌های دنیا می‌باشد. اثر ساختگاه یکی از عوامل موثر در تغییر مشخصات زلزله ورودی به سازه مانند محتوای فرکانسی و شدت زلزله است. تقويت حرکت زمين در فرکانس‌ های مختلف به شدت تحت تأثير شرايط سطحی محل شامل زمين‌شناسی و توپوگرافی نامنظم سطح قرار می گيرد. در زمان حرکت موج به سمت سطح زمين در حين عبور از لايه‌های خاک محتوای فرکانسی، دامنه حرکت زمين به طور گسترده‌ای تغيير می‌کند. وزن مخصوص، سختی، ضخامت و ديگر خواص فيزیکی لايه‌های خاک عواملی هستند که خصوصيات موج‌های لرزه‌ای را تحت تأثير قرار می‌دهند.

وجود لايه‌هایی با دانسيته پايين نسبت به بستر سنگی در سطح زمین در ساختگاه امری عادی است. اين لايه در اعماق مختلف سبب افزايش يا كاهش پارامترهای زلزله ورودی سنگ بستر خواهد شد. مولفه‌های پاسخ ساختگاه‌های لرزه‌ای تاثيرات مستقيم و موثری بر توليد انواع طيف‌های خطی و غيرخطی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها در نواحی لرزه‌خيز دارند. خصوصياتی از جمله موارد زیر اثرات بارزی بر دامنه فركانسی و شكل طيف‌های مولفه‌های لرزه‌ای در ساختگاه می‌گذارد.

  • ركوردهای سنگ بستر
  • جهت و امتداد تابش امواج لرزه‌ای به ساختگاه
  • تنوع لايه‌های آبرفتی
  • خصوصيات خاک نرم

در بررسی رفتار تنش کرنشی خاک‌های رسی رفتار غیرخطی با رفتار خطی معادل قابل‌مقایسه می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که در این خاک‌ها رفتار غیرخطی به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. همچنین بررسی محدوده پریودی کوتاه نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌های زلزله پاسخگوی این دامنه پریودی نیستند. از این که ما را در مقاله تاثیر ساختگاه در شدت زلزله همراهی کردید از شما سپاسگذاریم.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید. (+)