تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

0

تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

تأثیر ساختگاه درشدت زلزله در طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهم‌ترین پارامترهای مطرح‌شده در تمام آیین‌نامه‌های دنیا می‌باشد. در سال‌های اخیر تجدیدنظر کلی در آیین‌نامه آمریکا، اکثر کشورهای زلزله‌خیز را بر آن داشت تا نگرشی جدید به اثر ساختگاه در تعیین برش پایه طراحی داشته باشند. ازاین‌پس لازم است در آیین‌نامه‌های زلزله توجه به پارامترهای مهندسی خاک در تعیین گروه خاک انجام گیرد. همچنین بررسی محدوده پریودی کوتاه نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌های زلزله پاسخگوی این دامنه پریودی نیستند.

در بررسی رفتار تنش کرنشی خاک‌های رسی رفتار غیرخطی با رفتار خطی معادل قابل‌مقایسه می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که در این خاک‌ها رفتار غیرخطی به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. به‌این‌ترتیب در این پروژه سعی بر آن است با انجام آزمایش‌های مختلف خواص فیزیکی خاک را با خواص دینامیکی خاک رسی مرتبط ساخته، همچنین با تحلیل لایه خاک رسی نرم طیف پاسخ مناسبی برای این گروه خاک‌ها به دست آید.

در فیلم زیر به‌خوبی تأثیر تیپ بندی‌های مختلف خاک درشدت زلزله را مشاهده می‌کنید.

 

 

فیلم
تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

 برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید : +

 

نویسنده در این مورد می گوید :

در این پایان‌نامه آثار اندرکنش دینامیکی خاک – سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های با پی‌های سطحی و مدفون در خاک به کمک آزمایش‌های میز لرزان روی مدل‌های مقیاس شده موردبررسی قرارگرفته است برای این منظور چهار مدل سازه‌ای ۵، ١٠ ، ١۵ و ٢٠ طبقه به‌عنوان نماینده ساختمان‌های متداول در یک محیط شهری و دو مدل خاک نرم و نسبتاً نرم به‌عنوان نماینده زمین‌های نوع III و II مطابق طبقه‌بندی آیین‌نامه ٢٨٠٠ زلزله ایران با ضریب مقیاس هندسی 0.01 طراحی و ساخته‌شده‌اند. این مدل‌ها تحت زلزله‌های ١٩۴٠ السنترو آمریکا و ١٩٨١ طبس ایران روی میز لرزان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله مورد آزمایش قرارگرفته‌اند. همچنین مطالعات آزمایشگاهی با نتایج نرم‌افزار اپن‌سیز مقایسه شده‌اند.

مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی نشان می‌دهند که مدل رفتاری ساخته‌شده در نرم‌افزار قابلیت مدل‌سازی تأثیرات اندرکنش خاک سازه را دارا است. پارامترهای مختلف نظیر نسبت ابعادی ساختمان، سرعت موج‌برشی، محتوای فرکانسی ، میرایی، و شتاب مدل‌های سازه‌ای موردبررسی قرارگرفته‌اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مدفون بودن سازه باعث کاهش اثرات اندرکنش خاک سازه در سازه‌ها می‌گردد و این کاهش در سازه‌های با عمق مدفون‌شدگی بیشتر شدیدتر است.

 

 


+ تاثیر ساختگاه در شدت زلزله

+ فیلم روانگرایی خاک

+ معرفی روش نیلینگ

+ نورم خاک

 

 

پاسخ دهید