تفاوت آیتم ستاره دار و قیمت جدید

در هنگام تنظیم صورت وضعیت با توجه به فهرست بها، ممکن است به کارهایی برخورد کنیم که برای آن کار، ردیف و قیمت واحد در فهرست بها یا اسناد پیمان پیش بینی نشده باشد. در این گونه موارد سه حالت پیش می‌آید که تفاوت آیتم ستاره دار و قیمت جدید را توضیح می‌دهد.

تفاوت آیتم ستاره دار و قیمت جدید

تعریف آیتم های ستاره دار

آیتم ستاره دار آیتمی است که ردیف متناسب با آن در فهرست بهای منضم به پیمان وجود نداشته و قبل از برگزاری مناقصه و در هنگام تهیه برآورد توسط واحد تهیه کننده اسناد یا مهندس مشاور به عنوان ستاره دار در برآرود قرار داده می شود و به روش تجزیه بها تهیه می‌گردد. به این نوع آیتم‌ها، تمامی ضرایب و تعدیل تعلق می‌گیرد.

تبصره: در این حالت جمع جبری مبالغ ستاره دار طبق فهرست زیر نباید از مبلغ اولیه پیمان (بدون در نظر گرفتن تجهیز کارگاه) بیشتر شود.

  • 30 درصد (مناقصه)
  • 15 درصد (مناقصه محدود)
  • 10 درصد (ترک تشریفات)

آیتم های قیمت جدید

آیتم جدید آیتمی است که ردیف متناسب با آن در فهرست بهای منضم به پیمان وجود نداشته و بعد از برگزاری مناقصه و در حین اجرای کار پیش می‌آید و قیمت آن نیز به روش تجزیه بها تهیه شده و پس از اعمال تعدیل معکوس در صورت وضعیت ها لحاظ می شود.

تبصره: در این حالت جمع جبری مبالغ قیمت جدید نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

درواقع تفاوت آیتم ستاره دار و قیمت جدید در زمان تهیه آن‌ها می‌باشد.

اقلام فاکتوری

اگر کار جدید تنها خرید باشد، بصورت اقلام فاکتوری تنها با ضریب بالاسری در صورت‌ وضعیت قابل پرداخت است.

بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی

چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان برای کارهای جدید ابلاغی، شرح و قیمت پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

بند 1

اگر در چارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید برحسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این‌ رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می‌شود.

تبصره) درصورتی‌که پیمان با استفاده از فهرست‌های بهای واحد پایه منعقدشده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یادشده است.

بند 2

درصورتی‌که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح‌شده باشد (اعم از این‌که برای آن مقدار پیش‌بینی‌شده باشد یا نه)برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به‌ردیف مای قیمت جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و درنتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی‌شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن‌ها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.

از این که ما را در مقاله تفاوت آیتم ستاره دار و قیمت جدید همراهی کردید از شما سپاس گزاریم. در صورت هرگونه سوال یا پیشنهاد در بخش دیدگاه با ما در میان بگذارید.