تناوب وقوع زلزله

منابع لرزه زا که در طول تاریخ سابقه فعالیت داشته اند باز هم خواهند لرزاند و از این رو کار جمع اوری امار فعالیت های لرزه ای در سطح جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. برای ( تناوب وقوع زلزله ) امار لرزه خیزی کشورمان، اهبرسنر یک سری مطالعات تاریخی انجام داده است. اگر N تعداد زلزله های با بزرگی بیش از M ریشتر باشد که در سال در یک منطقه خاص اتفاق می افتد، گوتنبرگ و ریشتر رابطه زیر را پیشنهاد داده اند :

Log N = A – bM

پارامترهای A را به کمک مطالعات اماری تعیین می شوند و در تعیین مطالعات لرزه ای یک ناحیه معین بکار می روند. برای ایران A = 0.88 و b = 6.88 پیشنهاد شده است. b عددی است که حدودا همیشه 1 است.

M = 2 Richter ……. N = 086
M = 8 Richter ……… N = 1

 

سطوح طراحی:

معمولا سازه را برای یکی از دو سطح مختلف زیر ممکن است طراحی کنند:

1- سطح طراحی برای سازه های معمولی : این سازه ها را برای بزرگترین زلزله ای که به طور متوسط یکبار در طول عمر سازه (معمولا 26 سال) رخ می دهد، طرح می کنند. در این صورت :

تعداد زلزله هایی که در هرسال رخ می دهد :

N = 1 / T

P = 1 – e^(-NT) = 1 – e^(-1) = 36.0

این بدان مفهوم است که برای سازه‌های معمولی بایستی منحنی از P-a، شتاب مربوط به ‌احتمال % 63 را برای طراحی انتخاب کرد.

 

2- سطح طراحی برای سازه های ویژه : این سازه ها را برای بزرگترین زلزله ای که به طور متوسط یکبار در ده برابر طول عمر مفید سازه رخ میدهد (معمولا 266 سال) طرح می کنند. پس :

تعداد زلزله هایی که در هرسال رخ می دهد : N = 1 / 16T

P = 1 – e^(-NT) = 1 – e^(-361) = 361

این بدان مفهوم است که برای سازه‌های ویژه باید از منحنی P-a، شتاب متناظر با احتمال 16 درصد انتخاب کرد.

نکته : هرچه احتمال وقوع زلزله کمتر شود، شدت ان بیشتر می شود. هرچه دوره تناوب وقوع زلزله ای بیشتر شود، شدت ان بیشتر می شود.

 

رابطه بزرگی زلزله و فرکانس تکرار

بین بزرگی زلزله و تکرار تکان- ها نیز رابطه- ای وجود دارد؛ که با هر درجه ازدیاد در بزرگی زلزله تقریباً احتمال تکرار زلزله 16 برابر کاسته می شود. رابطه بین بزرگی زلزله M و شدت زلزله F (که از 1 تا 15 متغیر می باشد)مطابق رابطه زیر وجود دارد :

M = 1.0 + 6.0 F