دانلود نشریه 386 مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (كوبشی و درجاريز)

مشخصات فنی نكات مربوط به نحوه ساخت، حمل و نصب شمع‌های كوبشی فولادی، بتنی پیش ساخته، بتنی پیش- تنیده و شمع‌های بتنی درجاریز را شامل می‌شود. چگونگی شناسایی شمع‌های مردود و مقررات مواجه با آنها نیز مشخص شده است. همچنین به منظور حصول اطمینان از ظرفیت باربری شمع‌ها در حین و پس از اجرا، روش‌های مختلفی ارائه گشته و چگونگی برنامه‌ریزی شمع‌های آزمایشی در نشریه 386 ارائه شده است.

شرایط اجرا شامل اجرای شمع در خشكی، ساحل و نزدیك ساحل است و نكات مربوط به اجرای شمع در شرایط دور از ساحل را در بر نمی‌گیرد. از لحاظ نوع خاک، محدودیت خاصی وجود ندارد و انواع خاک‌های معمول و خاک‌های خاص مانند خاک‌های كربناته، تورمزا و فرو ریزشی را در بر می‌گیرد. جنس شمع فولاد یا بتن یا تركیبی از هر دو است. این مشخصات فنی در برگیرنده شمع‌های چوبی، ریز شمع‌ها، شمع‌های مكشی و پی‌های صندوقه‌ای نیست.

اطلاعات مورد نیاز جهت طرح شمع در نشریه 386

اطلاعات مورد نیاز جهت طرح شمع به چهار دسته كلی تقسیم می‌شوند.

 • شناخت عمومی، جنس و خواص فیزیكی لایه‌ها مانند دانه‌بندی، حدود اتربرگ، طبقه‌بندی نوع خاک، دانسیته و درصد رطوبت طبیعی خاک و سطح آب زیرزمینی.
 • پارامترهای مقاومتی خاک شامل زاویه اصطكاک داخلی و چسبندگی در دو حالت زهكشی شده و زهكشی نشده.
 • پارامترهای نشست پذیری همچون مدول الاستیسیته،ضرایب تحكیم، تورم، تخلخل اولیه و همچنین نسبت بیش (OCR) تحكیمی.
 • تعیین غلظت كلر و pH آزمایش‌های شیمیایی جهت بررسی و كنترل خوردگی مصالح شمع مانند آزمایش‌های تعیین سولفات.

نشریه 386 - مشخصات فنی عمومی اجرای شمع

آزمایش‌های برجا

با توجه به اینكه در آزمایش‌های برجا شرایط طبیعی خاک كمتر تغییر می‌كند، استفاده از نتایج این آزمایش‌ها در تعیین ظرفیت باربری شمع‌ها مناسب‌تر است. استفاده از آزمایش نفوذ استاندارد و حتی الامكان آزمایش نفوذ مخروط در برنامه مطالعات توصیه می‌شود. آزمایش نفوذ مخروط بخصوص اگر همراه با اندازه‌گیری فشار آب منفذی باشد، نتایج دقیق و مفیدی را در اختیار طراح قرار می‌دهد. علاوه بر آزمایش‌های مذكور طبق نظر مشاور ژئوتكنیك می‌توان از آزمایش‌های دیگر، نظیر پرسیومتر، دیلاتومتر مسطح و برش پره در لایه‌های رسی نرم و اشباع نیز بهره جست.

طبقه‌بندی شمع‌ها بر اساس روش نصب

شمع‌ها از لحاظ روش نصب در سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

 • شمع‌های با جابجایی بزرگ
 • شمع‌های با جابجایی کوچک
 • شمع‌های بدون جابه‌جایی

این مطلب را از دست ندهید: اجرای شمع بتنی درجا + فیلم نحوه مراحل کار

معیارهای انتخاب نوع شمع

نوع شمع و روش اجرا باید توسط مشاور ژئوتكنیك یا مشاور طراح و در نظر گرفتن چهار معیار اساسی زیر تعیین می‌شود.

 • مشخصات روسازه اعم از نوع بارگذاری، كاربری، درجه اهمیت سازه، توجیه اقتصادی و زمان بندی پروژه
 • تجهیزات و امكانات استقرار شمع و شرایط اجرایی پروژه
 • شرایط بستر شامل نیمرخ خاک محل، خصوصیات لایه‌ها و همچنین آب زیرزمینی و نوسانات  آن
 • میزان خورندگی محیط، عملكرد و دوام مصالح شمع

فهرست مطالب نشریه 386

در تهیه نشریه شماره ۳۸۶، سعی شده كه موارد خاص مرتبط با زمین‌شناسی و ژئوتكنیكی كشور در مناطق مبتلا به اجرای شمع از سوی دیگر، ملاحظات و تطابق لازم رعایت شود. در نشریه شماره ۳۸۶ نكات مربوط به نحوه ساخت، حمل و نصب شمع‌های كوبشی فولادی، بتنی پیش ساخته، بتنی پیش تنیده و شمع‌های بتنی درجاریز را شامل می‌شود. همچنین در مورد شرایط اجرا نیز نكات مربوط به اجرای شمع در خشكی، ساحل و نزدیك ساحل را پوشش می‌دهد و نكات ویژه مربوط به اجرای شمع در شرایط دور از ساحل را در بر نمی‌گیرد. از لحاظ نوع خاك محدودیت خاصی وجود ندارد و انواع خاك‌های معمول و خاص را در بر می‌گیرد.

شرح مطالعات ژئوتکنیک قبل از طراحی و اجرای

 • برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک
 • اطلاعات مورد نیاز جهت طرح شمع
 • تعداد و عمق گمانه‌ها

ملاحظات انتخاب نوع شمع

 • طبقه بندی شمع‌ها بر اساس روش نصب
 • معیارهای انتخاب نوع شمع

نکات اجرایی شمع‌های کوبشی

 • تجهیزات کوبش شمع
 • شمع‌های بتنی پیش ساخته
 • شمع‌های فولادی

نکات اجرایی شمع‌های درجاریز

 • نوع مصالح و خصوصیات مورد نیاز
 • تجهیزات و نحوه حفاری
 • آماده سازی چاه حفاری شده
 • ساخت و نصب قفسه آرماتور
 • بتن ریزی
 • بریدن راس شمع
 • دستورالعمل شناسایی و مقررات مواجه با شمع‌های مردود و آسیب دیده
 • نحوه محاسبه متره برآورد و موارد پیمانی

آزمایش‌های شمع

 • آزمایش کنترل یکپارچگی و کیفیت شمع اجرا شده
 • روابط و تحلیل‌های دینامیکی
 • تحلیل معادله موج
 • آزمایش بارگذاری دینامیکی
 • نحوه استقرار میله‌های شاخص در شمع

ملاحظات زیست محیطی
اصول ایمنی در مراحل مختلف اجرای شمع