رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

0

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

در این پست برخی رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶ در جدولی اماده کرده ایم که با مقایشه ترازهای بدست امده بتوانید دانشکده محل قبولی را تخمین بزنید.

با ارزوی موفقیت برای شما

 

 

 

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
۱۲۵ ژئوتكنيك روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
۱۶۹ مديريت ساخت روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
۲۱۳ سازه روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۲۱۸ سازه نوبت دوم-دانشگاه تهران
۲۲۷ محيطزيست روزانه-دانشگاه تهران
۲۴۵ مديريت منابع اب روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
۲۴۸ زلزله نوبت دوم-دانشگاه تهران
۲۵۹ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۲۷۷ حمل ونقل روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۲۹۵ سازه روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
۳۰۴ زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۳۱۶ مديريت ساخت روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
۳۲۶ راه وترابري روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
۶۴۴ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
۷۳۶ سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
۸۴۱ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
۱۰۱۵ سازه روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
۱۰۹۹ سازه نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
۱۱۰۵ ژئوتكنيك روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
۱۱۱۰ مديريت ساخت روزانه-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
۱۱۲۷ محيطزيست روزانه-دانشگاه تبريز
۱۲۲۱ محيطزيست نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
۱۳۰۰ محيطزيست روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
۱۳۸۵ مديريت منابع اب روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
۱۵۴۴ زلزله روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز
۱۶۸۹ مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۱۷۴۶ ژئوتكنيك روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
۱۷۴۶ سازه روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
۱۸۰۶ محيطزيست روزانه-دانشگاه شيراز
۱۸۱۴ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
۱۸۴۲ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانه-دانشگاه شيراز
۱۸۴۴ سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان
۱۸۴۷ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانه-دانشگاه تبريز
۱۸۹۹ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت
۱۸۹۹ سازه نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت
۱۹۸۹ مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
۲۰۱۱ زلزله نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
۲۰۲۵ سازه روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۲۰۸۱ راه وترابري روزانه-دانشگاه سمنان
۲۱۳۴ محيطزيست نوبت دوم-اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست
۲۱۴۲ سازه هاي دفاعي روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
۲۲۴۷ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
۲۴۹۸ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۲۵۵۳ زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
۲۶۱۴ سازه روزانه-دانشگاه زنجان
۲۶۷۱ مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۲۷۱۶ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۲۷۳۰ محيطزيست روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
۲۷۵۰ سازه روزانه-دانشگاه كردستان -سنندج
۲۷۸۹ سازه نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد
۲۷۹۲ سازه روزانه-دانشگاه شهركرد
۲۸۴۲ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي نوبت دوم-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
۲۸۴۷ محيطزيست نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۲۸۹۸ زلزله روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه
۲۹۲۱ محيطزيست پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۳۲۴۴ زلزله نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
۳۲۸۵ زلزله روزانه-دانشگاه سمنان
۳۳۲۸ ژئوتكنيك پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
۳۳۹۲ سازه روزانه-دانشگاه بناب
۳۴۹۹ سازه نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
۳۵۶۷ سازه نوبت دوم-دانشگاه سمنان
۳۵۶۷ ژئوتكنيك نوبت دوم-دانشگاه يزد
۳۸۷۵ ژئوتكنيك روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
۳۹۴۱ حمل ونقل پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
۴۰۵۴ محيطزيست روزانه-دانشگاه بيرجند
۴۱۸۹ مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
۴۳۷۰ سازه غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
۴۳۹۶ سازه روزانه-دانشگاه زابل
۴۵۳۴ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانه-دانشگاه بيرجند
۴۸۰۵ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
۴۸۴۲ مديريت منابع اب نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
۴۹۰۷ محيطزيست نوبت دوم-دانشگاه بيرجند
۴۹۹۲ مديريت ساخت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران
۴۹۹۳ محيطزيست روزانه-دانشگاه صنعتي سيرجان
۵۱۶۵ مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
۵۱۶۹ مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
۵۲۸۸ زلزله پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
۵۵۳۳ محيطزيست نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سيرجان
۵۸۴۴ راه وترابري پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
۸۲۲۵ مديريت ساخت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد
۸۸۳۶ ژئوتكنيك پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
۱۰۶۴۹ سازه پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
۱۵۱۳۰ سازه غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين
۱۷۸۹۴ مديريت ساخت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور
۲۶۵۲۲ سازه غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن
۲۷۹۵۶ سازه غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان
۳۰۲۸۹ زلزله غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان
۳۶۳۳۷ سازه غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

پاسخ دهید