رفتار تیر بتن مسلح در برابر خمش

0

رفتار تیر بتن مسلح در برابر خمش

در ادامه فیلمی را برای شما در نظر گرفتیم که که رفتار تیر بتنی به خوبی در مقابل خمش در شرایط ازمایشگاهی نشان می دهد.

فیلم
آزمایش خمش بتن

پاسخ دهید