نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت سال 96

موضوع این بخشنامه، نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران است. شماره این نشریه 96/1232579 و تاریخ ابلاغ آن 1396/03/31 است. در این بخشنامه جدول‌های مخصوص که پیمانکاران برای پیشنهاد قیمت باید در این فرمت پیشنهاد خود را تسلیم کارفرما نمایند وجود دارد.

  • اجرای این دستورالعمل برای کارهای مشمول این دستورالعمل که به روش ترک تشریفات مناقصه ارجاع می شوند نیز الزامی است.
  • این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 4951/54 مورخ 9/9/1377 می شود.

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، بند ث ماده 30 آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات و در راستای نظام فنی و اجرایی کشور، به پیوست دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران از نوع گروه اول (لازم الاجرا)، در ده صفحه صادر می گردد تا از تاریخ ابلاغ برای کارهای با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط به اجرا گذاشته شود. به کارگیری این دستورالعمل برای کارهای کمتر از نصاب یاد شده طبق تشخیص دستگاه مناقصه گزار خواهد بود.

این مطلب را از دست ندهید: دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های پیشنهادی در مناقصات

دامنه کاربرد بخشنامه

از آنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد، با توجه به این نوع  کار، محل اجراء، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما، در نظر گرفتن قیمت‌های منطقی و توجیه پذیری آن است، این دستورالعمل برای کارهایی که برآورد کار بر اساس فهرست‌بها است، تهیه شده تا با توجه به دامنه شمول و دیگر نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول‌های پیوست ازطرف مهندس مشاور و پیمانکار اقدام شود.