نحوه نصب تیرهای فلزی

در این مقاله به صورت مختصر به نحوه نصب تیرهای فلزی و نکاتی پیرامون آن خواهیم پرداخت.

اتصال مفصلی

برای ایجاد اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه‌های فولادی می‌توان از نبشی به‌ عنوان قطعه اتصال‌ دهنده بهره برد. نبشی قطعه‌ای است که به‌ خودی‌ خود دارای مقاومت خمشی خیلی ناچیزی است، مگر آنکه توسط قطعات دیگری مانند لچکی مقاومت خمشی آن را افزایش داد.

جهت اجرای این نوع اتصال ابتدا:

  • نبشی زیر سری (نشيمن) در روی زمین بر روی ستون در کد ارتفاعی موردنظر جوش داده می‌شود.
  • در جوشکاری این قطعه بایستی به این نکته دقت داشت که تمام سطوح تماس نبشی به ستون جوش داده نشود.
  •  نحوه جوشکاری این نبشی به اين صورت است که سطوح قائم آن به‌صورت کامل جوشکاری می‌شود.
  • سطح مماسی افقی در طرفین نبشی به‌اندازه 20% ارتفاع جوش قائم، جوشکاری می‌شود.

اين عمل بدان سبب انجام می‌پذیرد تا نبشی جوش داده‌شده دارای مقاومت پیچشی نباشد. البته متأسفانه در اکثر سازه‌های فولادی ديده می‌شود که تمامی سطوح تماس نبشی جوش داده می‌شود که باعث ایجاد جریان پیچش در ستون می‌شود بدون آنکه نبشی دارای مقاومت پیچشی داشته باشد.

چند نکته اجرایی

  • بعد از استوار کردن ستون‌ها و قرارگیری تیرها، نبشی زير سری به‌صورت کامل به بال زيرین جوش داده می‌شود.
  • برای خودداری از جوشکاری سربالا می‌توان طول نبشی را از عرض بال بیشتر در نظر گرفت تا جوشکار به‌راحتی عمل جوشکاری را اجرا کند.
  • محل نبشی بالاسری (زیرین) از یک‌ طرف به ستون و از طرف دیگر به بال فوقانی تیر جوش داده می‌شود.
  • تنها باید سطح مماس افقی نبشی بر روی ستون و پیشانی نبشی بر روی بال فوقانی جوش داده شوند.

شایان‌ ذکر است که از به کار بردن هرگونه نبشی اتصال جان تیر به ستون باید خودداری کرد. در ضمن در این نوع اتصال، تنها نبشی زیر سری جزء قطعات محاسباتی است و ابعاد نبشی به همراه طول جوش موردنیاز با توجه به نیروی محوری وارده به تیر محاسبه می‌شود. نبشی بالاسری قطعه محاسباتی نبوده و صرفاً نقش تکیه‌گاهی دارد.