پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل – دانلود بخشنامه ۷۶۵۷۴/۱۰۰

دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل فهرست‌بها از سوی پیمانکاران به منظور پایش دقیق‌تر و سریعتر قیمت پیشنهادی پیمانکاران، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرا کار از نوع گروه اول (لازم الا اجرا) در ۶ صفحه دستور العمل و ۸ صفحه پیوست ابلاغ شده است. در پایان این بخشنامه با مثال عملی مسئله را برای شما روشن می‌کند.

 کلیات بخشنامه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل

این دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را، به تفکیک فصل‌های فهرست‌بهای پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می‌کند. تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد، تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که در زمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود.

واژه ها و عبارات مورد استفاده در دستورالعمل پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل

  1. ضرایب: اعدادی که به‌منظور جبران هزینه‌های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، به برآورد اعمال می‌شود. مانند ضریب بالاسری و غیره.
  2. مبلغ برآورد: هزینه اجرای کار که براساس فهرست بها و ضوابط مربوط توسط دستگاه اجرایی محاسبه می شود.
  3. جدول خلاصه برآورد مالی: جدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرست‌بهای بهای واحد مورد استفاده در محاسبه برآورد کار موردنظر، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شد است. درصورت استفاده از فهرست‎های واحد پایه این مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیرپایه (ستاره دار) و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهد شد. ضرایب به نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می‌شود که بار مالی آنها قابل تشخیص باشد. این جدول‌ها توسط دستگاه اجرایی، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه می شود. در این حالت، در انتهای جدول خلاصه‌ای که برآورد تمامی فهرست‌ها در آن درج شده است، ردیفی نیز برای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش‌بینی می‌شود.
  4. ضریب پیشنهادی جزء: ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هرفصل (باتوجه به تمامی شرایط)، به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل می‌شود. ضریب پیشنهادی جزء مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه نیز از تقسیم مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می‌شود.
  5. ضریب پیشنهادی کل: ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد.