پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل – دانلود بخشنامه ۷۶۵۷۴/۱۰۰

دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل فهرست بها از سوی پیمانکاران به منظور پایش دقیق تر و سریعتر قیمت پیشنهادی پیمانکاران، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرا کار از نوع گروه اول (لازم الا اجرا) در ۶ صفحه دستور العمل و ۸ صفحه پیوست ابلاغ شده است در پایان این بخشنامه یک مثال عملی تشریح شده است که مسئله را برای شما روشن میکند.

دانلود بخشنامه ۷۶۵۷۴/۱۰۰

 کلیات بخشنامه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل

  1. این دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فص ل های فهرست های پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند.
  2. تمامی قوانین، ضوابط ودستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد ، تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود.

واژه ها و عبارات مورد استفاده دراین دستورالعمل پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل :

ضرایب:

اعدادی که به‌منظور جبران هزینه‌های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، به برآورد اعمال می‌شود. مانند ضریب بالاسری، منطق‌های و…

مبلغ برآورد:

هزینه اجرای کار که براساس فهرست بها و ضوابط مربوط توسط دستگاه اجرایی محاسبه می شود.

جدول خلاصه برآورد مالی:

جدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرس تهای بهای واحد مورداستفاده در محاسبه برآورد کار موردنظر، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شد است، درصورت استفاده از فهرست های واحد پایه این مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیرپایه (ستاره دار) و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهد شد . ضر ایب به نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می شود که بار مالی آنها قابل تشخیص باشد . این جدول ها توسط دستگاه اجرایی، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه می شود . در این حالت، در انتهای جدول خلاصه ای که برآورد تمامی فهرس تها در آن درج شده است، ردیفی نیز برا ی تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

ضریب پیشنهادی جزء

ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هرفصل (باتوجه به تمامی شرایط)، به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل م یشود.  ضریب پیشنهادی جزء مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه نیز از تقسیم مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می شود.

ضریب پیشنهادی کل

ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد