آموزش تحلیل قاب به روش پرتال

یکی از متداول ترین روش‌ها برای تحلیل قاب در برابر بارهای جانبی روش پرتال است. این روش به دلیل سادگی و سریع بودن تخمین مناسی از بارهای وارد بر اجزای قاب به طراح سازه می‌دهد. برنامه تحلیل قاب پرتال آنلاین با دریافت فواصل دهانه‌ها، ارتفاع طبقات و نیروهای وارد بر هرطبقه با چند کلیک ساده این محاسبه را برای شما انجام می‌دهد. در ادامه این مطلب برای آنکه با حل دستی قاب پرتال آشنا شوید یک مثال حل شده روش پرتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمونه قاب زیر را در نظر بگیرید.

آموزش تحلیل قاب به روش پرتال آنلاین

توزیع نیروی برشی در ستون‌ ها

نیروی برشی مطابق رابطه زیر برای هر ستون در طبقه محاسبه می‌شود.

(مجموع طول دهانه های قاب) /  { (نیروی برشی طبقه) × (نصف دهانه در هر طرف ستون) } = نیروی برشی ستون روی محور 

باید توجه داشت در طبقات پایین تر برای محاسبه نیروی برشی ستون‌ها باید نیروی برشی آن طبقه با طبقات بالای خود جمع شود.

 • تن 7 = طبقه سوم
 • تن 12 = طبقه دوم
 • تن 15 = طبقه اول

نیروی برشی در طبقه سوم:

 • Col A = [ {(2) × 0.5} × 7] ÷ 9 = 0.78
 • Col B = [ {(2+3) × 0.5} × 7] ÷ 9 = 1.94
 • Col C = [ {(3+4) × 0.5} × 7] ÷ 9 = 2.72
 • Col D = [ {(4) × 0.5} × 7] ÷ 9 = 1.56

نیروی برشی در طبقه دوم:

 • Col A = [ {(2) × 0.5} × 12] ÷ 9 = 1.33
 • Col B = [ {(2+3) × 0.5} × 12] ÷ 9 = 3.33
 • Col C = [ {(3+4) × 0.5} × 12] ÷ 9 = 4.67
 • Col D = [ {(4) × 0.5} × 12] ÷ 9 = 2.67

و در آخر نیروی برشی در طبقه اول:

 • Col A = [ {(2) × 0.5} × 15] ÷ 9 = 1.67
 • Col B = [ {(2+3) × 0.5} × 15] ÷ 9 = 4.17
 • Col C = [ {(3+4) × 0.5} × 15] ÷ 9 = 5.13
 • Col D = [ {(4) × 0.5} × 15] ÷ 9 = 3.33

محاسبه لنگر ستون ها

لنگر از ضرب نیروی برشی در نصف ارتفاع ستون به دست می‌آید. برای طبقه سوم به قرار زیر است و محاسبه طبقات دیگر نیز مشابه  است.

 • Mc A = 0.78×(3÷2) = 1.17 t.m
 • Mc B = 1.94×(3÷2) = 2.92 t.m
 • Mc C = 2.72×(3÷2) = 4.08 t.m
 • Mc D = 1.56×(3÷2) = 2.33 t.m

محاسبه لنگر در تیر

برای محاسبه لنگر در تیر‌ها نقطه اتصال تیر و ستون به عنوان یک گره در نظر گرفته و مجموع لنگرهای تیر و ستون حول آن محاسبه می‌شود. محاسبه از گره ستون A در طبقه سوم شروع می‌شود. لنگرها در حول جهت ساعتگرد مثبت و در خلاف آن با علات منفی محاسبه می‌شود. محاسبات از اولین گره در آخرین طبقه و گوشه سمت راست آغاز می‌شود.

 • Mb AB = Mc A = 1.17 t.m
 • Mb BC = Mc B – Mb AB = 2.92 – 1.17 = 1.75 t.m
 • Mb CD= Mc C – Mb BC = 4.08 – 1.75 = 2.33 t.m

برای محاسبات طبقه دوم باید این نکته را توجه داشته باشیم که لنگرهای ستون طبقه فوقانی نیز در محاسبات شرکت می‌کند. محاسبه طبقه اول نیز به همین شکل است.

 • Mb AB = Mc(bottom) A + Mc(top) A = 2 + 1.17 = 3.17 t.m
 • Mb BC = Mc(bottom) B + Mc(top) B – Mb AB = 5 + 2.92 = 4.75 t.m
 • Mb CD = Mc(bottom) C + Mc(top) C – Mb BC = 7 + 4.08 – 4.75 = 6.33 t.m

محاسبه نیروی برشی تیرها

نیروی برشی تیرها از تقسیم لنگر تیر بر نصف طول دهانه تیر به دست می آید. برای نمونه برش تیر Vbc به قرار زیر است.

 • Vbc = Mb BC ÷ (0.5 × LBC) = 1.75 ÷ (0.5×1.5) = 1.17

محاسبه نیروی محوری ستون‌ ها

نیروی محوری ستون‌ها از تفریق نیروی برشی تیر سمت راست از تیر سمت چپ در هر گره به علاوه نیروی محوری ستون فوقانی بدست می‌آید که در این حالت در ستون‌های میانی جمع جبری معمولاً برابر صفر است. حال برای آنکه نتایج محاسبات را بصورت کامل مشاهده کنید کافیست مشخصات صورت مسئله را در ابزار آنلاین محاسبه قاب پرتال وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

نرم افزار محاسبه آنلاین تحلیل قاب پرتال

در قسمت‌های قبل آموزش گام به گام تحلیل قاب پرتال در قالب یک مثال توضیح داده شد. همانطور که مشاهده کردید روند حل در عین سادگی با افزایش دهانه‌ها و تعداد طبقات محاسبات جبری زیادی دارد اما شما می‌توانید با استفاده از برنامه تحلیل قاب پرتال آنلاین به سادگی با تعریف مشخصات، قاب خود را تحلیل کنید. در صورتی که ایراد یا پیشنهادی نسبت به این ابزار آنلاین دارید لطفا در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.